نشست تعیین تکلیف مجتمع های خدماتی بهداشتی در استان خراسان رضوی برگزار شد