نظارت جدی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاسیسات گردشگری سراسر کشور