نقش مشورتی حراست برای مدیران در دستور کار قرار گیرد