نیکزاد فر خبر داد:بررسی و بازنگری شیوه نامه پیشنهادی راه اندازی و نظارت بر فعالیت مراکز اطلاع رسانی گردشگری داخلی