خانه پرسش های متداول

1- چگونگی ایجاد زیر ساخته لازم برا ی فروش بلیط الکترونیک
2- مراحل دریافت مجوز خانه های مسافر در کشور
3- نحوه جا نمایی و احداث مجتمع های خدماتی ،رفاهی
4- شیوه و زمان برگزاری نمایشگاه های خارجی و داخلی
5- برگزاری آزمون های دور های گردشگری در کشور
6- ساماندهی و نظارت و اجرای طرح کیوسک های گردشگری در سطح کشور و مبادی ورودی مرزهای کشور