خانه میز خدمت

پرسش و پاسخ های متداول:

1- چگونگی ایجاد زیر ساخته لازم برا ی فروش بلیط الکترونیک
2- مراحل دریافت مجوز خانه های مسافر در کشور
3- نحوه جا نمایی و احداث مجتمع های خدماتی ،رفاهی
4- شیوه و زمان برگزاری نمایشگاه های خارجی و داخلی
5- برگزاری آزمون های دور های گردشگری در کشور