پیام دکتر مونسان در پی شهادت یکی از همکاران وزارت در استان یزد