پیشنهاد راه اندازی طرح فروش بلیت الکترونیکی با لحاظ فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در موزه ها و اماکن تاریخی