پیوند صنایع‌دستی با اقتصاد به حفظ این هنرصنعت کمک می‌کند/ در صدر حمایت‌های کرونایی دولت هستیم