خدمات شرکت

تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرحها و پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. انجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت. تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران جهت اجرا. استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط. مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای  ـ انجام کلیه امور محوله از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بازوی اجرایی سازمان.شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. برنامه‌ریزی و توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام‌های آب معدنی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی