ابلاغ سامانه تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری به ادارات کل استان ها