تکمیل مجتمع خدماتی رفاهی و بهداشتی در شهرستان جعفرآباد