اختصاص بخشی از فضای نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران به صورت رایگان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان