استقبال بازدیدکنندگان از هنر نقالی استان مرکزی در نمایشگاه تهران