اعضای هیئت مدیره

خشایار نیکزاد فر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمدرضا پارسانژاد، نایب رئیس هیئت مدیره

علی شهداد رئیس هیئت مدیره