اعلام نتیجه برگزاری مناقصه احداث سه واحد مجتمع خدماتی و بهداشتی در استان کرمان