جلسه گزارش عملکرد شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی با حضور دکتر مونسان