انتشار آگهی فراخوان عمومی«مسابقه طراحی معماری بازارچه های دائمی صنایع دستی» در روزنامه های همشهری و دنیای اقتصاد