انتشار فراخوان عمومی برای مسابقه طراحی معماری بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی