اهداف

باتوجه به اهمیت ماموریت ذاتی این شرکت در توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری به عنوان بازوی اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهم وظایف قانونی شرکت مندرج در اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرحها و پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. نجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت. تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه‌گذاران جهت اجرا. استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط. مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای  ـ انجام کلیه امور محوله از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بازوی اجرایی سازمان.شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. برنامه‌ریزی و توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام‌های آب معدنی، مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع‌های سیاحتی و تفریحی، تأسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگر بر مبـنای سیاسـتهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرحها و پروژه‌ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت‌دار. انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکتهای بخش غیردولتی و شهرداری ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات.