بازدید دکتر امامی مشاورمحترم وزیر و دبیر کانون ملی هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری از شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی