بازدید معاون محترم گردشگری کشور جناب آقای دکتر تیموری از شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی