بازدید میدانی آقای مهندس نیکزاد از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی