بازدید و جلسه رئیس و اعضای هیئت مدیره جامعه هتلداران کشور از شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی