برگزاری آزمون کوتاه مدت دوره های گردشگری در 24 مرداد ماه