برگزاری جلسه دوم کلاس آموزشی ارتقاء سطح رفتار سازمانی در شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی