برگزاری دومین جلسه مشترک کمیته های گردشگری و اجتماعی و فرهنگی اکسپو دبی