برگزاری نشست جامعه هتلداران کشور با حضور دکتر مونسان