تاریخچه شرکت

خاستگاه پیدایش شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23 است که در تبصره­ های زیر تبلور یافته است:

تبصره 1- کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می­شود.

تبصره 2- وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گرشگری منتقل می­شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات نیروی انسانی، اموال و دارایی­ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته  می­گردد.

سپس هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/03/26بنا به پیشنهاد شماره 5142-1/862 مورخ1386/11/06 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را تصویب نمود که برخی از مواد آن به شرح زیر می­باشد:

ماده 1- شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که از این پس به اختصار “شرکت” نامیده می­شود بر اساس مفاد این اساسنامه فعالیت می­کند.

ماده 2- شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده 3- نوع شرکت سهامی (خاص) است و مدت آن نامحدود می ­باشد.

ماده 4- مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأسیس شعبه یا نماینده در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.