تجارب دیروز و امروز را چراغی فراروی آینده میراث بشری کنیم