توجه ویژه ایران به گردشگری منطقه‌ای/ انتقال تجارب در حوزه مرمت به ارمنستان