جلسه بصیرت افزایی برای حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.