جلسه داوری مسابقه «طراحی معماری بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی» برگزار شد