جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی برگزار شد