جلسه مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی با معاون امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی