حذف شرط تمدید کارت مهارت فنی برای بیمه هنرمندان صنایع‌دستی