حضور رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی