سامانه خانه مسافر

سه ستونه

خانه مسافر به واحدهای اقامی با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی اطلاق می شود که بر اساس ویژگی های اقلیمی هراستان از سازمان مجوز اقامت گرشگران داخلی و خارجی را اخذ می نماید و در چارچوب دستوالعمل حاضر فعالیت می کند که انواع آن عبارت است از: ویلا، آپارتمان، خانه و سوییت