سفر آقای مهندس نیکزاد در خصوص بازدید و واگذاری ۶ واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان فارس