سند هتل ساوالان با وجود ادعای مالکیت شهرداری اخذ شد