شرایط عمومی پیمان

متن کامل شرایط عمومی پیمان :
تعاریف ومفاهیم
ماده 1 : پیمان
پیمان،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده2 موافقتنامه پیمان،درج شده است
ماده 2 : موافقتنامه
موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان شده
است.
ماده 3 : شرایط عمومی
شرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان راتعیین می کند.
ماده 4 : شرایط خصوصی
شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی،برای این پیمان،با توجه به وضعیت وماهیتت
آن،تنظیم شده است.موارد درج شده درشرایط خصوصی،هیچ گاه نمی تواندموادشرایط عمومی را نقض کند.
ماده 5 : برنامه زمانی اجرای کار
الف(برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که درآن،زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحست متاه،منعک
گشته ودراسنادومدارک پیمان درج شده است.
ب(برنامه زمانی تفصیلی:برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضتوع پیمان،بته تفصتیل
ودرچارچوب برنامه زمانی کلی،درآن آمده است.
ماده 6 : کارفرما
کارفرما،شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان رابراستا استنادومدارک
پیمان،به پیمانکارواگذارکرده است.نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما،درحکم کارفرما می باشند.
ماده 7 : پیمانکار
پیمانکار،شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکنندهً پیمان است واجرای موضوع پیمان رابراسا استناد
ومدارک پیمان،به عهده گرفته است.نمایندگان وجانشینهای قانونی پیمانکار،درحکم پیمانکار می باشند.
ماده 8 : مدیر طرح
مدیر طرح،شخص حقوقی است که به منظورمدیریت اجرای کار،درچارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد ومتدارک
پیمان،ازسوی کافرما به پیمانکارمعرفی می شود.
ماده 9 : مهند مشاور،مهند ناظر
الف(مهند مشاور،شخص حقوقی یاحقیقی است برای نظارت براجرای کار،درچارچوب اختیارات تعیین شده
دراسناد ومدارک پیمان،ازسوی کارفرمابه پیمانکار معرفی می شود.
ب(مهند ناظر،نمایندهً مقیم مهند مشاوردرکارگاه است ودرچارچوب اختیتارات تعیتین شتده دراستناد
ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.
ماده 11 : رئی کارگاه
رئی کارگاه،شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه الزم است که پیمانکار،اورابه مهند مشتاورمعرفی متی کنتد
تااجرای موضوع پیمان درکارگاه راسرپرستی کند.
ماده 11: پیمانکار جزء
پیمانکارجزء،شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص درانجام کارهای اجرایی راداردوپیمانکاربرای اجرای بخشی
ازعملیات موضوع پیمان،بااو قرارداد می بندد.
ماده 12 : کار،کارگاه،تجهیزوبرچیدن کارگاه
الف(کار،عبارت است ازمجموعه عملیات،خدمات یااقدامات موردنیاز،برای آغازکردن،انجام وپایتان دادن
عملیات موضوع پیمان وشامل کارهای دایمی است که باقی خواهدماندوبه عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرمتا متی
گردد،وکارهای موقتی است که به منظور اجراونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.
ب(کارگاه،محل یامحلهایی است کته عملیتات موضتوع پیمتان درآن اجرامتی شتودیابه منظتوراجرای
پیمان،بااجازه کارفرماازآن استفاده می کنند.کارگاههایاکارخانه های تولیدی ختارج از م حلهاوزمینهتای تحتویلی
کارفرما،که به منظورساخت تجهیزات یاقطعاتی که درکارنص خواهدشدمورداستفاده قرارمی گیرد،جزوکارگتاه بته
شمارنمی آید.
ج(تجهیز کارگاه،عبارت ازعملیات،اقدامهاوتدارکاتی است که بایدبه صورت موقتت بترای دوره اجراانجتام
شود،تاآغازکردن وانجام دادن عملیات موضوع پیمان،طبق اسناد ومدارک پیمان،میسر شود.
د(برچیدن کارگاه،عبارت ازجمع آوری مصالح،تجهیزات،تاسیسات وساختمانهای موقت،ختارج کتردن متواد
زاید،مصالح،تجهیزات،ماشین آالت ودیگرتدارکات پیمانکار ازکارگاه وتسطیح وتمیزکردن محلهای تحتویلی کارفرمتا
می باشد.
ماده 13: مصالح،تجهیزات،مصالح وتجهیزات پای کار،ماشین آالت وابزار،تاسیسات وساختمانهای موقت،وسایل
الف(مصالح،عبارت ازمواد،اجنا وکاالهایی است که درعملیتات موضتوع پیمتان مصترف یانصت شتده
ودرکارباقی می ماند.
ب(تجهیزات،عبارت ازدستگاههاوماشین آالتی است که درعملیات موضوع پیمان نص شده ودرکار باقی متی
ماند.
ج(مصالح وتجهیزات پای کار،عبارت ازمصالح وتجهیزاتی است که پیمانکار،باتوجه به اسنادومدارک پیمان برای
اجرای موضوع پیمان،تهیه کرده ودرمحل یامحلهایی ازکارگاه که درطرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه
یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است،نگهداری وحفاظت می کند.مصالح وتجهیزات موجود درمحل مصترف یتا
نص نیزمصالح وتجهیزات پای کار نامیده می شود.
تبصره- قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که دراجرای موضوع پیمان،بااجازه کارفرماوزیرنظر مهنتد مشتاور،در
کارگاههایاکارخانهای تولیدی خارج ازکارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح وتجهیزات پای کاربه شمار می رود.
د(ماشین آالت وابزار،عبارت ازدستگاهها،تجهیزات،ماشین آالت،وبطور کلی،ابزارهای اجرای کاراست کته بته
منظوراجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کارگرفته می شود.ماشین آلبات وابزارراممکن است ماشین آالت نیتز
بنامند.
ه(تاسیسات وساختمانهای موقت،عبارت ازانتواع ستاختمانها،محوطه سازیها،انبارها،تاسیستات آب،برو،ستوخت
ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور کلی،تاسیسات وبناهایی است که به صورت موقتت،برای دوره اجراتتامین شتده
وجزوکارهای تجهیزکارگاه به شمار می رود.
و(وسایل،عبارت از اثاثیه اداری،مسکونی،آشپزخانه ودیگرلوازم مورد نیازی است که برای دوره اجراتتامین شتده
وجزوتجهیز کارگاه منظور می شود.
ماده 14: برآوردهزینه اجرای کار،مبلغ پیمان،مبلغ اولیه پیمان،مباغ نهایی پیمان،ضتری پیمتان،نرپ پیمان،متدت
پیمان،مدت اولیه پیمان،متوسط کارکردفرضی ماهانه
الف(برآوردهزینه اجرای کار،مبلغی که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان،به وسیله کارفرمامحاسبه واعتمم
شده است.
ب(مبلغ پیمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی تغییرمقادیر کاروقیمت جدیداست.مبلغ
پیمان هنگام مبادله پیمان،همان مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه استکه مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود.
ج(مبلغ نهایی پیمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه وتغییرات احتمالی است کته براستا استنادومدارک
پیمان، درآن ایجادمی شود.
د(ضری پیمان،حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآوردهزینه اجرای کار است.
ه(نرپ پیمان،درموردهریک ازاقمم کار،عبارت ازبهای واحدآن قلم کاردرفهرست بهای منضم به پیمان با اعمتا
ضری پیمان وضریبهای پیش بینی شده درفهرست بهاومقادیرکاراست.درپیمانهایی کته مشتمو تعتدیل آحتاد بهتا
هستند،نرپ پیمان،نرپ محاسبه شده به روش پیشگفته،پ ازاعما تعدیل آحادبها،می باشد.
و(متوسط کارکرد فرضی ماهانه،عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.
ز(مدت پیمان یامدت اجرای کار،مدت درج شده دربند ب ماده 4 موافقتنامه وتغییرات احتمالی است که براستا
ماده 31 درآن ایجاد می شود.مدت پیمان هنگام مبادله پیمان،همان مدت درج شده درماده 4 موافقتنامه استت کته
مدت اولیه پیمان نامیده می شود.
ماده 15: روز،ماه،تاریخها،مفردوجمع،عنوانها
الف(روزوماه،روزوماه تقویمی وشمسی است.
ب (تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.
ج (هرجا که معنای عبارت ایجاب کند،کلمات مفرد معنای جمع وکلمات جمع معنای مفرددارند.
د (عنوانهای به کاررفته درمتون موافقتنامه یاشرایط عمومی ودیگرقسمتهای استنادومدارک پیمان،صترفاهبه
منظورراهنمایی وآگاهی ازمفاداسنادومدارک است ونمی توان درتفسیراسنادومدارک پیمان،ازآنها استفاده کرد.
فصل دوم
تاهییدات وتعهدات پیمانکار
ماده 16: تاهییدات پیمانکار
موارد زیر راپیمانکارتاهییدمی نماید:
الف(تمام اسناد ومدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن کامم هآگاه شده است.
ب (نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیازوتدارک مصالح،تجهیزات،ماشین آالت وابزاراجرای کتار طبتق
مشخصات درمحل یاازنقاط دیگر،اطمینان یافته است.
ج (محل اجرای کار رادیده وبررسی کرده وازوضعیت آب وهوا،بارندگی وامکان اجرای کاردرفصلهای مختلف
سا ،باتوجه به آمار 21 سا پیش ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ودرنظرگرفتن مدت اجرای کار،اطمع یافته است.
د (ازقوانین ومقررات مربوط به کار،بیمه های اجتماعی،مالیاتها،عوارض ودیگر قتوانین ومقررات،کته تاتتاریخ
تسلیم پیشنهاد معمو ومجرا بوده است،کاممهمطلع بوده ومتعهد است که همه آنهارارعایتت کند.درهرحا ،مستلولیت
عدم رعایت قوانین ومقررات یادشده،برعهده پیمانکاراست.
ه (درتهیه پیشنهاد قیمت،سودمورد نظر خودوتمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای باال رادرنظر گرفتته وبعتداه از
هیچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.
به هرحا ،پیمانکارتاهیید می نمایدکه هنگام تسلیم پیشنهاد،مطالعات کافی انجام داده وهیچ موردی باقی نمانده استت
که بعداهدرموردآن استناد به جعل خود نماید.
ماده 17 : کارکنان
الف(پیمانکارمتعهداست که عملیات موضوع پیمان رابه وسیله افرادی که درکار خودتخصتص وتجربته کتافی
دارند،انجام دهد.کسانی که دراجرای این پیمان،خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند،کارکنان پیمانکارشناخته می
شوند.اگردراسناد ومدارک پیمان،استفاده ازمتخصصان خارجی پیش بینی شده باشد،پیمانکارمتعهداست قبمه وضتعیت
استخدام،مانندمیزان حقوو ومزایا،مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنهارابه وسیله مهند مشتاوربه اطتمع
کارفرمابرساندوبارعایت مقررات ذیربط وتاهمین هزینه های مربوط،برای استخدام آنهااقدام کنتد.کارفرما تستهیمت
الزم رابرای استخدام متخصصان یادشده فراهم می نماید.تشخیص لزوم وحدودتسهیمت مزبورباکارفرماستت وایتن
مساعدت ازمسلولیت پیمانکارنمی کاهد.
ب (تاهمین نیروی انسانی موردنیازو محل سکونت مناس ،آب آشامیدنی وروشنایی کافی برای آنها بته عهتده
پیمانکار است.
پیمانکار بایدبرای تدارک دایمی آذوقه کارگران،اقدامات الزم بعمل آورد،بدون آنکه ایتن اقتدام بترای وی حتق
انحصاری ایجاد کندوبه آزادی کارگران درتامین موادموردنیازآنها،ازهر منبعی که مایتل بته تحصتیل آن باشتند،
محدودیتی وارد سازد.بهای آذوقه که بدین ترتی ازطرف پیمانکار تهیته متی شتود،نبایدازبهای جتن مشتاب ه در
نزدیکترین شهر یامحل گرانتر باشدوپیمانکار نمی تواندهزینه های دیگری،مانندهزینه حمل رابه قیمتهای خرید اضتافه
کند.
ج (کارکنان ایرانی کارگاه بایددارای شناسنامه،وکارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجتازه کتار
باشند.
د (پیمانکار نبایدکارکنان شاغل کارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها وشرکتهای دولتی وشتهرداریهارابدون اجتازه
مسلوالن ذیربط استخدام نماید.همچنین پیمانکارباید ازبه گماشتن اشخاصی که استخدام آنهاازنظروظیفته عمتومی
مجاز نیست،خودداری کند.
ه (پیمانکارموظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کندودراختیارآنان قراردهد.مهند ناظر
می تواندازادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید.
و (پیمانکارمتعهداست که دستمزد کارگران خودراطبق قانون کارمرتباهپرداختت کند.درصتورتی کته درپرداختت
دستمزدکارگران تاهخیری پیش آید،مهند مشاور به پیمانکار اخطارمی کندکه طل کتارگران راپرداختت نمایتد.
درصورت استنکاف پیمانکار،کارفرما می تواند دستمزدکارگران رابرای ماه یا ماههایی کته صتورت وضتعیت آن بته
پیمانکارپرداخت شده است،طبق کارنامه های کارگری که دردست کارگران ودارای امضای رئی کارگاه است،باتوجه
به پرداختهای علی الحساب که بته آنهاشتده است،باحضتور نماینتده مهنتد مشتاوروپیمانکار،ازمحل مطالبتات
پیمانکارپرداخت کندومبلغ پرداختی رابه اضافه 15 درصد،به حساب بدهی پیمانکار منظور نمایدواگر مطالبات پیمانکار
کافی نباشد،ازمحل تضتمینهای پیمانکتار تتاهمین کند.درصتورتی کته نماینتده پیمانکار،باوجوداخطتار مهنتد
مشاور،ازحضوربرای پرداختهاخودداری کند،کارفرما پرادخت مزبورراانجام متی دهد،بتدون اینکته پیمانکتارحق
اعتراضی براین عمتل ومبلتغ پرداختتی وتعتداد کتارگران ومیتزان استتحقاقی آنتان داشتته باشد.درصتورت
تکرارتاهخیردرپرداخت دستمزدکارگران به مدت پیش از یک ماه،برای ماهی که صورت وضتعیت آن پرداختت شتده
است،کارفرمامی تواندپیمان رافسخ نماید.
ز(پیمانکار می کوشد تاحدممکن،کارگران مورد نیاز خودراازبین ساکنان منطقه اجرای کار،که صتمحیت انجتام
کارهای موضوع پیمان راداشته باشند،انتخاب کندوبه کارگمارد.
ح(پیمانکارموظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی،مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت
کار است.
ط(دراجرای این پیمان،پیمانکاردرمقابل کارفرما مسلو اعما کارکنان ختود استت،هرگاه کارکنتان وکتارگران
پیمانکاروپیمانکاران جزء،صمحیت الزم برای انجام کتار مربتوط رانداشتته باشتندیاباعت اختتم نظتم ک ارگتاه
شوند،مهند مشاوریامهند ناظر،مرات رابرای باراو به رئی کارگاه تتذکر متی دهد،ودرصتورت تکرار،متی
تواندازپیمانکار بخواهدکه متخلفان راازکاربرکنارکند.دراین صورت پیمانکارمکلف به اجرای این دستور استت وحتق
نداردبرکنارشدگان راباردیگردرهمان کارگاه به کار گمارد.اجرای این دستورازمسلولیتهای پیمانکتار نمتی کاهتد و
ایجادحقی برای او نمی کند.
ماده 18: مسلولیت حسن اجرای کار،برنامه کار،گزارش پیشرفت کار،هماهنگی باپیمانکاران دیگر،رئی کارگاه
الف(پیمانکارمسلولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان راطبق اسنادومدارک پیمان به عهده دارد.
ب (پیمانکار متعهداست که سازمان،روش اجراوبرنامه زمانی تفصیلی اجرای کار راطبق نظر مهند مشتاور
براسا نقشه های موجودو برنامه زمانی کلی تهیه کندوظرف یک ماه ازتاریخ مبادله پیمان،یامتدت د یگتری کته در
اسنادومدارک پیمان تعیین شده است،تسلیم مهند مشاورنمایدتاپ ازاصمح وتصوی کارفرمابرای اجرابه پیمانکتار
ابمغ شود.اگردراسنادومدارک پیمان،جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبهنگام کردن آن تعیین سده
باشد،پیمانکارملزم به رعایت آن می باشد.
ج (درصورتی که حین اجرای کار،پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمتانی تفصتیلی ضتروری
است،موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر اوبایددربرنامه آن تغییرداده شتود،مرات رابتا
ذکردلیل،به مهند مشاوراطمع دهد.مهند مشاور،تغییرات مورد تقاضای پیمانکاررادرقال برنامه زمتانی کلتی
رسیدگی می کندوآنچه راکه موردقبو است،پ از تصوی کارفرما،به پیمانکار ابمغ می کند.بدیهی است کته ایتن
تغییرات درحدودمندرجات پیمان،ازمیزان تعهدات ومسلولیتهای پیمانکارنمی کاهد.
اگرتغییربرنامه زمانی تفصیلی ازسوی مهند مشاورمطرح شود،پیمانکار باتوجه به نظر مهند مشاور،تغییرات برنامه
زمانی تفصیلی راتهیه می کندوبه شرح پیشگفته،برای طی مرات بررسی وتصوی ،تسلیم مهند مشاور می نماید.
د (پیمانکارمتعهداست که هماهنگی الزم رابادیگرپیمانکاران یاگروههای اجرایی متعلق به کارفرما،کته بته
نحوی باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهند مشتاور بته
پیمانکارابمغ می شود.
ه (پیمانکار مکلف است که درپایان هرماه،گزارش کامل کارهای انجام شده درآن متاه راتهیته نماید.شتکل
وچگونگی تهیه گزارش رامهند مشاورتهیه می کند.این گزارش، شامل مقدارودرصدفعالیتهای انجتام شتده،میزان
پیشرفت یاتاهخیرنسبت به برنامه زمانی تفصیلی،مشکمت وموانع اجرایی،نوع ومقدارمصالح وتجهیزات واردشده،به
کارگاه،تعداد ونوع ماشین آالت موجودوآماده بکار،تعدادوتخصص نیروی انسانی موجودودیگر اطمعتات الزم متی
باشد.درصورتی که جزئیات دیگریبرای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کاردراسنادومدارک پیمان تعیین شتده باشتد،
پیمانکارموظف به رعایت آن است.
و(پیمانکارمتعهداست که یک نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجتدولهای پیشترفت کاررادرکارگتاه آمتاده داشتته
باشدتادر صورت لزوم،مهند مشاوروکسانی که اجازه بازدیدازکارگاه رادارند،ازآن استفاده کنند.
ز(پیمانکار بایدپیش ازآغازعملیات،شخص واجدصمحیتی راکه موردقبو مهند مشاورباشد،به عنوان رئی
کارگاه معرفی نماید.رئی کارگاه بایددراوقات کاردرکارگاه حاضرباشتدوعملیات اجرایی،بامستلولیت ونظتارت او
انجام شود.اگرضمن کارمعلوم شودکه رئی کارگاه قادربه انجام وظایف خودنیستت،مهند مشتاور،باذکردلیل،در
خواست تعویض اوراازپیمانکارخواهدکردوپیمانکارمکلف است ظرف یک ماه، شخص واجدصتمحیت دیگتری راکته
موردقبو مهند مشاورباشد،معرفی کند.پیمانکار باید به منظوراجرای کارودریافت دستورکارها ونقشه هااز مهند
مشاوروهمچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت،اختیارات کافی به رئی کارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعمم کته
مربوط به اجرای کارباشدوازطرف مهند مشاوریانماینده اوبه رئی کارگاه ابمغ شود،درحکم ابمغ بته پیمانکتار
است.
پیمانکار می توانددرصورت لزوم،رئی کارگاه راعوض کند،مشروط به اینکه پتیش از تعویض،مراتت رابته اطتمع
مهند مشاوربرساندوصمحیت جانشین اوموردقبو نامبرده باشد.
ماده 19: کنتر نقاط نشانه،پیاده کردن نقشه ها،اندازه گیریها
الف(پیمانکار،پیش ازعملیات موضوع پیمان بایدنقاط نشانه ومبداهراازلحاظ تطبیق با نقشه هاکنتر نمایدودر
صورتی که اختمفی موجودنباشد،درستی آنهاراتاهییدواعمم داردودرصورتی که اختمفی وجودداشته باشتد،مرات را
به اطمع مهند مشاور برساندتا وضع موجودبامهند مشاور وکارفرماصتورتم جل شتودوممک شتروع عملیتات
قرارگیرد.بدیهی است که پ ازآغازعملیات،هیچ گونه اعتراضی ازجان پیمانکاردراین زمینه پذیرفته نیست.
پ ازتحویل هرقسمت ازکارگاه،پیمانکاربایدبی درنگ،نقاط نشانه ومبداهوهمچنین عمیم مربوط بته آنهارابتابتن یتا
مصالح بنایی تثبیت نمایدودرطو مدت اجرای کارتاتحویل موقت،به هزینه خود،حفظ ونگهداری کند.
ب (پیمانکارمتعهداستت کتته نقشتته ها،امتتتدادهاومحورهارابانظارت مهنتتد مشتتاورپیاده کندودرستتتی
آنهارابامهند مشاورصورتمجل کند.درصورتی که هنگتام پیتاده کتردن نقشته ها،امتتدادهاومحورها،اختمفی
درموردترازآنهادر مدارک فنی مشاهده شود،وضع موجودراپیمانکارومهند مشاوروکارفرماصورتمجل می کنند.
ترازکف پی بناهاوزیرسازی راههاوتمام عملیاتی که پ ازانجام کارپوشیده متی شتوندوبعداهمرئی نیستتند،یابه هتر
صورت، کنتر واندازه گیری کامل آنهامیسرنباشد،بایدپیش ازپوشیده شدن یاازبین رفتن آثارآنها،صورتمجل شتود
وبه امضای مهند ناظرورئی کارگاه برسد.این صورتمجلسها،ممک اندازه گیریهتادرتنظیم صتورت وضعیتهاستت.
اگرپیمانکارعملیاتی راکه بایدموردآزمایش یابازدیدقرارگیردوتاهییدشود،پیش ازآنکه اقدامات پیشتگفته انجتام شتود
بپوشاند،موظف است پوششهای انجام شده رابه هزینه خودبرداردوپ ازانجام آزمایشهاوبازدیدهای الزم وتاهییدانجام
کارازسوی مهند ناظر،به هزینه خود،نسبت به پوشش مجددواصمح کار اقدام کند.
ج(اندازه گیریهابراسا نقشه های اجرایی،دستورکارهای اجراشده وصورتمجلسها،که شامل کروکیهتای الزم
وروشن است،انجام می شود.
ماده 21 : تجهیزکارگاه،تدارک مصالح،تجهیزات وماشین آالت
الف( پیمانکارموظف است که پ از تحویل گرفتن کارگاه،باتوجه به مدت تعیین شده بترای تجهیز،طترح
جانمایی تحهیز کارگاه راتهیه کرده وپ ازتاهییدمهند مشاور،آن رامبنای تجهیزکارگاه قراردهتد.تاهمین آب،بترو،
سوخت ومخابرات،بطورکلی،تجهیزکامل کارگاه،به نحوی که برای اجرای کارطبق اسنادومدارک پیمان الزم است، به
عهده پیمانکار می باشد،مگر آنکه دراسنادومدارک پیمان،ترتی دیگری پیش بینی شده باشد.
ب (تتتاهمین نیتتروی انسانی،مصتتالح وتجهیزات،ماشتتین آالت وابزاربتته عهتتده پیمانکتتار استتت،مگرآنکه
دراسنادومدارک پیمان،ترتی دیگری پیش بینی شده باشد.
مصالح وتجهیزاتی که پیمانکاربرای انجام عملیاتموضوع پیمان تهیه ودرکارگاه نگهداری می کند،باید به قرار زیر باشد.
1)اگرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان تعیین شده یابعداهمعین شود،بایدازهمان منابع تهیه گردد،
نمونه یاکاتولوگ فنی مصالح وتجهیزات بایدازنظرتطبیق بامشخصات فنتی،پیش ازستفارش،به تاهییدمهنتد مشتاور
برسد.درهرحا ،ازنظرمرغوبیت بایدکاممهطبق مشخصات فنی باشدوموردتاهییدمهند مشاورقرارگیرد.
2)ذکرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان یاتعیین آنهاضمن اجرا،ازتعهدات پیمانکاردرقبتا تهیته
مصالح وتجهیزات مرغوب وکافی نمی کاهد.بدین روی،پیمانکارموظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلتی
وکیفیت منابع تهیه مصالح وتجهیزات،نظروپیشنهادخودراتسلیم مهند مشاورکند.درصورتی که استفاده ازایتن قبیتل
منابع موردموافقت مهند مشاوروکارفرماقرارگیرد،اقدام به تهیه وحمل آنهانماید.بدیهی است که کارفرمااین حتق
راداردکه منابع تهیه مصالح راتغییردهدوپیمانکارموظف به رعایت آن می باشد.اگربه مناسبت ایتن تغییرمحل،اضتافه
یاکسر هزینه ای بابت تغییرمسافت حمل یاعوامل دیگرایجادشود،تفاوت بها،به اقتضتای متورد،از پیمانکارکستریا بته
اوپرداخت می شود.پیمانکارملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداری شن و ماسه ودیگرمصالح معدنی
است.
3)نوع،مقداروتاریخ ورودمصالح وتجهیزات به کارگاه بایدبامهند ناظرصورتمجل شود.مصالح بایدبطورمرت به
نحوی انبار شودکه تمام آن به سهولت قابل بازرسی،شمارش یااندازه گیری باشد.انبارمصتالح بایتدازهرلحاظ قابتل
حفاظت بوده تامصالح درمقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.
ج(هرگاه تهیه یاتوزیع مصالح ولوازمی درداخل کشوردرانحصاردولت باشد،کارفرماتسهیمت الزم برای تهیه آن
مصالح ولوازم رافراهم می کند.اگرتهیه بعضی ازمصالح یالوازم،طبق مشخصات ذیربط درداخل کشورمیستر نباشتدو
ورودآنهاهم ازطرف دولت ممنوع شده یتا بشتود،کارفرمایا ختودش اجتازه ورودمصتالح ولتوازم مزبتوررابرای
پیمانکارتحصیل می کندیا مشخصات راتغییرمی دهد.
د(درمواردی که مصالح وتجهیزاتی بایدبوسیله پیمانکارازخارج از کشتورتهیه شتود،کارفرماکارفرمااجازه ورود
آنهاراازسازمانهای ذیربط به هزینه پیمانکارتحصیل می نماید.هر گاه ضمن اجرای کار،محدودیتهای جدیتدی پتیش
آیدکه به علت آن،پیمانکارنتواندمصالح وتجهیزات مورد نیاز اجرای کاررا،درمدتی که برنامه پیشرفت کارایجاب متی
کند،ازخارج ازکشور تهیه وواردکند،مرات راباذکردلیل وارائه اسنادازطریق مهند مشاوربه اصمع کارفرمتا متی
رساندتابا توجه به برنامه زمانی اجرای کار،کارفرمادرموردچگونگی تاهمین این مصالح متجهیزات، تصمیم گیری نماید.
ه(درصورتی که دراسناد ومدارک پیمان،مشخصاتی برای ماشین آالت وابزاراجرای کارتعیین شده باشد،پیمانکار
بایدآنها راطبق مشخصات تعیین شده،تاهمین کند.هرگاه ضمن اجرای کار،مهند مشاورتشخیص دهدکه ماشتین آالت
وابزارموجودپیمانکار،برای اتمام کاردرمدت پیمان کافی نیست یامشخصات آنهابرای اجرای کار،مناس نیست، مرات
رابه پیمانکارابمغ می کند.پیمانکارمکلف است که ماشین آالت وابزارخودراطبق نظرمهند مشتاورودر متدتی کته
نامبرده تعیین می نماید،تکمیل وتقویت کند،بدون اینکه برای این کار،ادعای خسارت یاهزینه اضافی ازکار فرما داشته
باشد.
و(پیمانکار نمی تواند ماشین آالت وابزاری راکه برای انجام عملیات الزم است،ازکارگاه خارج کند.درمورد بیرون
بردن ماشین آالتی که درکارگاه مورد نیاز نیست،پیمانکار،تقاضایبیرون بردن ماشین آالت مزبوررابه مهند مشتاور
تسلیم می کند.مهند مشاور،به تقاضای اورسیدگی می کند،ودرصورتی که موجه باشداجازه خروج می دهد.
ز(درصورتی که طبق اسناد ومدارک پیمان،تاهمین اقممی ازتجهیزات کته پیمانکاربایدنصت کندوبصتورت دایتم
درکارباقی بماند،درتعهدکارفرما باشد،پیمانکارمسلو عملکردناقص احتمالی این تجهیزات نیست،مگرآنکه ثابت شود
که نقض آنها مربوط به کارپیمانکاراست.
ح(اگردراسنادومدارک پیمان،تکلیفی برای تهیه غذا،مسکن ودفترکارکارکنان کارفرما،مهند مشاوروآزمایشگاه
درمحل کاربه عهده پیمانکارگذاشته شود،پیمانکارموظف به تاهمین آنها،طبق شرایط پیش بینی شده،می باشد.
ماده 21: حفاظت ازکاروشخص ثالت،بیمه کار،مراقبتهای الزم
الف(پییمانکارازروزتحویل کارگاه تاروزتحویل موقت عملیات موضوع پیمان،مسلو حفظ ونگهداری کارهای
انجام شده،مصالح،تحهیزات،ماشین آالت وابزار،تاهسیسات وبناهایی می باشدکه زیر نظرومراقبتت او قراردارد،وبته
همین منظور،اقدامات الزم رابرای نگهداری وحفاظت آنهادرداخل کارگاه درمقابل عوامل جوی وطغیان آب رودخانه
هاوسرقت وحریق ومانند اینهابه عمل می آورد.
ب (پیمانکاردرچارچوب مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت کار،مسلو خسارتهای واردشده بته
شخص ثالت درمحوطه کارگاه است،ودرهرحا ،کارفرمادراین موردهیچ نوع مسلولیتی بته عهتده نتدارد.کارفرماو
مهند مشاور می تواننددرصورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت،کاردستورتوقف بخشی
ازکارراکه دارای ایمنی الزم نیست تابرقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یادشده صادرنماید.دراین حالت، پیمانکتار
حق مطالبه خسارت دراثردستورتوقف کارراندارد.
پیمانکارمتعهداست که تدابیر الزم رابرای جلوگیری ازوارد شدن خسارت وآسی به امتمک مجاوراتخاذنمایتد،واگر
دراثرسهل انگاری اوخسارتی به اممک وتاهسیسات مجاوریامحصو آنهاواردآید،پیمانکارمسلو جبران آن می باشد.
ج (پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار،تمام یاآن قسمت ازکارهای موضوع پیمان راکته دراستنادومدارک
پیمان تعیین شده است،درمقابل مواردی ازحوادث مذکوردراسنادیادشده به نفع کارفرمانزدموًسسه ای که موردقبتو
کارفرماباشد،بیمع نموده وبیمه نامه هارابه کارفرما تسلیم کند.بیمه نامه هاباید تا تاریخ تحویتل موقتت اعتبارداشتته
باشد،تازمانی که تحویل موقت انجام نشده است،پیمانکارمکلف است که بیمه نامه ها راتامدتی که الزم استت تمدیتد
کند.کارفرماهزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته رادرمقابل ارائه اسناد صادرشده ازسوی بیمه گر،عیناهبته بیمته
گرپرداخت می کند.آن قسمت ازهزینه بیمه که مربوط به مدت تاهخیرغیرمجتاز پیمانکتار باشتد،به حستاب بتدهی
پیمانکارمنظور می شود.
درصورت بروزحادثه ای که باعت ازبین رفتن تمام یاقسمتی ازکارهای انجام یافتته ومصتالح وتجهیت زات پتای کتار
شود،پیمانکارموظف است که:اوالهمرات رافوراهبه کارفرماومهند مشاوروطبق مقتررات بیمته بته بیمته گتراطمع
دهد،ثانیاه:طبق دستورکارفرمایامهند مشاور،کارهارابه حالت اولیه بازگرداند.برنامه زمانی انجام کارهای پیشتگفته
توسط پیمانکار تهیه می گرددوپ از تاهییدمهند مشاوروکارفرما،به اجرادرمی آید.کارفرماخسارتهای واردبرآنچته
راکه بیمه شده است ازبیمه گروصو می نمایدومبلغ وصو شده رابرای تجدیدعملیات به تناس پیشترفت کتاروطبق
هزینه تمام شده،اعم ازهزینه مستقیم یاغیرمستقیم)باالسری(،باتاهییدمهند مشاوربه تدریج یااعاده کاربه حالت اولیته
به پیمانکارپرداخت می کند.کارفرما بایدکارهای موضوع پیمان رابه نحوی بیمه کندکهدرصورت بروزحادثه، خستارت
دریافتی ازبیمه گربرای اعاده کارهابه حالت اولیه کافی باشد،درصورتی که تکلیف بیمه کاردراسنادو مدارک پیمتان
تعیین نشده باشد،پیش ازشروع کار،پیمانکارچگونگی بیمه کارراازکارفرمااستعمم متی نمایتدوکارفرما درمتدت 11
روزکارهاوحوادث مشمو بیمه راتعیین وبه پیمانکارابمغ می کندتاپیمانکارطبق مفاد این بند،درمورد بیمه کاراقتدام
کند.
اگرکارفرماعملیات موضوع پیمان رابیمه نکند،درصورت وقوع حادثه،جبران خسارتهای واردشده به عهده اومی باشد.
د (پیمانکارموظف است که تمام ساختمانهاوتاهسیسات موقت،ماشین آالت وابزارووسایل کارگاه را،کته متعلتق بته
اویادراختیاراوست وبرای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد،به هزینه خودبیمه کندورونوشتت بیمته نامته
هارابه کارفرماتسلیم نماید.ماشین آالت وابزاری راکه کارفرمادراختیارپیمانکارقرار می دهد،کارفرمابیمه می کند.
ه (پیمانکارموظف است که روشنایی قسمتهایی ازداخل کارگاه راکه بایدروشن باشد تاهمین کنتد،وهمچنین تمتام
عمئم راهنمایی وخطر ووسایل حفاظتی،ودرصورت لزوم،حصارکشی رافراهم نمایدوتعداد کتافی نگهبتان ومراقت
درهرجاکه الزم باشد،بگمارد.
و (پیمانکارمتعهداست که عملیات اجرایی خودراطوری انجام دهدکه راه عبورمناسبی درپیاده رووسواره روبرای
عبورومرور رهگذران ووسایط نقلیه همواره باز بماندومصالح خودرادرمحلهایی انبارکندکه موج ناراحتی یا زحمتت
ساکنان اطراف،یارهگذران نشود.استفاده ازماشین آالت وابزاردرساعات عادی کار،ودرنتیجه،صدای آنها و همچنتین
استفاده ازراههای معین به منظور انجام عملیات،مزاحمت تلقی نمی شود.
درمواردی که اجرای کارایجاب کندکه قسمتی ازسواره رویا پیاده روبرای مدتی موقت وبااطمع مهنتد مشتاوریا
مهند ناظربه کلی مسدودشود،پیمانکاربایدباکس مجوزالزم ازمقامات محلی،عبورومرورراباراههای انحرافی کته
مسیرآنهابایدبه تاهییدمهند مشاوربرسد،تاهمین کند.کارفرمانیزمساعدت الزم رابرای تحصیل مجوزهای موردنیاز بعمل
می آورد.
اگرترتی احتساب وپرداخت هزینه ایجادونگهداری راههای انحرافی دراسنادومدارک پیمان معین نشتده باشتد،این
هزینه هابه عهده پیمانکاراست.همچنین پیمانکارمتهداست که درحمل مصالح وماشتین آالت وعبورآنهاازراهها،پلهتاو
تونلها،رعایت قوانین،مقررات واستانداردهارابکندواگرعبورماشین یامصالحی ترتیت خاصتی راایجتاب کنتد،بانظر
کارفرمایامهند مشاوراقدام نماید.هرگاه پیمانکاربرخمف مفاداین بندرفتارکند،مسلو جبران خسارتهای واردشتده
می باشد.
ز (پیمانکارمتعهداست که انتظامات کارگاه راتاهمین کندوازوروداشخاص غیرمجازوکسانی که باعت اختم نظتم
کارگاه می شوندخودیاتوسط مقامات انتظامی جلوگیری کند.
ح (هرگاه پیمانکاردراجرای تمام یاقسمتی ازموارد درج شده دراین ماده سهل انگاری یاکوتتاهی کنتدوازانجام
تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید،کارفرماحق داردآن تعهدات رابه جای پیمانکارانجام دهدو
هزینه های انجام شده وخسارت وارد شده رابه اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکارمنظورکرده وازمطالبات وی
کسرنماید.دراین صورت،هرگونه ادعای پیمانکارنسبت به این قبیل پرداختهاوهمچنین نسبت به تشخیص کارفرمتا،خواه
ازنظراسا تخلف وخواه ازنظر مبلغ پرداختی،بی اثرمی باشد.
ماده 22 : ترتی گردش مدارک،نقشه ها وابمغ دستورکارها
الف(تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملهاواستانداردهای فنی که دارای مهروامضای مهند مشاوراست،به
تعدادنسخه های درج شده دراسنادومدارک پیمان ودرصورتی که دراسنادومدارک پیمان تعدادنستخه معتین نشتده
باشد، دردونسخه،بدون دریافت هزینه،دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد.درصورت نیازپیمانکار،نسخه های اضتافی بته
هزینه اوتکثیرمی شود.پیمانکاربایدیک نسخه ازنقشه هاومشخصات،باآخرین تغییرات آنهاراهمیشه درکارگاه نگهداری
کند، تادرصورت لزوم،به منظوربازرسی کارهادراختیارمهند مشاور،کارفرمایانمایندگان آنهاقرارگیرد.نسخه اصتل
نقشه هاومدارک،تاپایان کارنزدمهند مشاورباق می ماند.
ب (پیمانکارموظف است که پیش ازآغاز هرقسمت ازکار،تمام نقشه ها،دستورالعملهاودیگراسنادومدارک فنی
مربوط به آن قسمت رابادقت مطالعه کندواندازه درج شده درنقشه هاراکنتر نماید،به نحوی که هیچ گونه ابهامی از
نظرچگونگی اجرای کاربرای خودوکارکنانش باقی نماند.به طورکلی،کمبودنقشه برای هرقسمت ازکارهرگزاز تعهدات
پیمانکارمبنی براجرای کامل کار نمی کاهد.درصورت مشاهده اشتباه دراندازه هایاهرگونه ابهام یاکسری در متدارک
،مدارک، نقشه هاودستورالعملها،پیمانکاربایدبموقع رفتع نقتص آنهاراازمهنتد مشاوردرخواستت کند.مهنتد
مشاورموظف است که باتوجه به برنامه زمانی اجرای کار،برای تکمیل نقشه هاوابمغ به پیمانکاراقدام کند.
ج (هرگاه پیمانکاردرمورددرستی بعضی نقشه هاومحاسبات یادستورکارهایا مشخصات مصالح وتجهیزاتی کته
بنابه دستورکارفرماازمنابع معینی تحصیل می شودایرادی داشته باشد،بایدباتوجه به برنامته زمتانی تفصتیلی،مرات
راباذکردلیل به اطمع مهند مشاوربرساند.درصورتی که مهند مشاور،درستی مدارک پیشتگفته راتاهییدکنتد،ولی
پیمانکارهمچنان نسبت به آنهاایرادداشته باشد،پیمانکاربایدموضوع رابه کارفرمامنعک نمایتدوپ ازدریافتت نظتر
کارفرما،طبق نظر اوانجام دهد.درچنین حالتی،پیمانکارفقط مسلو اجترای کاراستت ودرموردصتحت نقشته هتا،
مشخصات،محاسبات ودستورکارهای مربوط،مسلولیتی ندارد.هزینه رفع عی ونقص درچنین مواردی به عهده پیمانکار
نمی باشد.
د (پیمانکار،نقشه های کارگاهی راکه نقشه های جزئیات ساخت قطعات وقسمتهایی ازکاراست،درصورت نیتاز
ضمن اجرای کار،براسا نقشه های اجرایی،مشخصات فنی ودستورالعمل سازندگان،تهیه می کندودرسه نسخه،که یک
نسخه ازآن قابل تکثیرباشد،تسلیم مهند مشاورمی نماید.مهند مشاور،نقشه های یادشده راپ ازبررسی واصمح
الزم،تاهییدودریک نسخه به پیمانکار ابمغ می کند.نسخه قابل تکثیراین مدارک نزدمهند مشاورنگهداری می شود.
ه (نقشه های چون ساخت،نقشه های کارهای انجام شده به نحوی که اجراشده اند،می باشدوشامل تمتام نقشته
های اجرایی،اعم ازتغییریافته یا بدون تغییراست.پیمانکاربایدنقشه های چون ساخت رابه تدریج وطبتق نظرمهنتد
مشاور درسه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیرباشدتهیه کندوبرای بررسی وتاهیید،بته مهنتد مشتاوربدهد.مهند
مشاور،یک نسخه ازنقشه های چون ساخت تاهییدشده رادراختیارپیمانکارقرار می دهد.
و (پیمانکاربایدمشخصات فنی،نقشه هاودستورالعملهانص ،راه اندازی وبهره برداری تجهیزاتی راکه تاهمین آنهابه
عهده اوست،ازسازنده آنهابگیردودردونسخه،به مهند مشاوربدهد.مهند مشاور،براسا مدارک سازنده، نقشته
های اجرایی محل استقرارتجهیزات یادشده راتهیه وبرای اجرابه پیمانکارابمغ می کند.
ز (مهند مشاور،تمام موافقتها،تصویبها،اخطارهاودستورکارهارابه صورت کتبی،به پیمانکارابمغ متی کنتد،و
درموارد لزوم،به نحوپیش بینی شده دراسنادومدارک پیمان،به تاهییدکارفرمانیزمی رساندوسپ به پیمانکارابمغ متی
کند.پیمانکار،پ ازوصو دستورکارها،می تواندبرای اصمح آنهااظهارنظر کند.امادرهرحا ،موظف به اجرای چنین
دستورکارهای است.
درمواردصدوردستورکارشفاهی ازسوی مهند مشاور،پیمانکارمی تواند درخواست ابتمغ کتبتی آنهارابنمایتد و
مهند مشاورنیزموظف است که دستورکارها راکتبی بته پیمانکتارابمغ کنتد،درغیراین صتورت،این دستت ورکارها
برایپیمانکارمعتبرنیست.
مهند مشاوریک نسخه رونوشت ازتمام نامه های ابالغی،همراه بانقشه ها،دستورکارهاوصورت جلسته هتا رابترای
کارفرماارسا می کند.
ح (پیش ازتحویل موقت کارطبق ماده 39،پیمانکاردستورالعملهای راه اندازی،راهبری،تعمیرونگهداری راهمراه
بانقشه های چون ساخت درسه نسخه،که یک نسخه آن قابل تکثیرباشد،به مهند مشاوربه مهند مشتاورمی دهتد.
مدارک یادشده باید به نحوی باشدکه راهبری،تعمیرونگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بستهولت انجتام شتود.
درصورتی که دراسنادومدارک پیمان،تعدادنسخه یامشخصات ویژه ای برای مدارک موضوع این بندتعیین شده باشتد،
طبق آن عمل می شود.
ماده 23 : حفاظت تاسیسات زیربنایی وتغییروضع آنها
پیمانکاربایدعملیات موضوع پیمان رابنحوی اجراکندکه به تاسیسات زیربنایی موجوددرکارگاه،ماننتدخطوط
آب برو،گاز،مخابرات وماننداینها،آسیبی واردنشود.هرگاه دراثرعمتل پیمانکار،بته تاسیستات یادشتده صتدماتی
واردشود، پیمانکارمتعهداست که هزینه ترمیم وبرقراری مجددآنها رابپردازد.هرگاه پیمانکارنسبت به جبران خستارت
واردشده اقدام وفوری به عمل نیاورد،کارفرمامی تواندبه هرطریق که مصلحت بداند،برای رفع نقص وخسارت اقدام
کندو هزینه آن رابه اضافه 15 درصدبه حساب بدهی پیمانکارمنظورکندوپیمانکار،ازاین بابت،حق هیچگونه اعتراضتی
ندارد.درصورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی دراسنادومدارک پیمان مشخص نشده باشتد،پیمانکاربایدباتوجه بته
برنامه زمانی اجرای کار،تعیین وضعیت آنهاراازمهند مشاوراستعمم کندوپ ازاعتمم نظرمهنتد مشتاور،برای
عملیات حفاری اقدام نماید.بدین ترتی ، مسلولیت پیمانکاردرمورد بروزهرنوع حادثه وپرداخت خسارت وهزینه هتای
پیشگفته درمورد تاسیسات زیرزمینی،منوط به آن است که نوع،محل یامسیرتاسیسات مزبوربه اطمع پیمانکتار رستیده
یادراسنادومدارک پیمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان،تغییروضع تاسیسات یادشده راایجتاب
کند،پیمانکاربه کارفرمااطمع می دهدتاسازمانهای ذیربط،برای تغییروضع آنهااقدام کنند.هزینه هتای مربتوط بته
عملیات یادشده،به عهده کارفرماست.
ماده 24: واگذاری،پیمانکاران جزء
الف(پیمانکارحق واگذاری پیمان به دیگران راندارد.
ب (پیمانکار می تواند به منظورتسهیل وتسریع دراجرای قسمت یاقستمتهایی ازعملیتات موضتوع پیمتان،
پیمانهایی باپیمانکاران جزء ببندد،مشروط به آنکه آنان راازواگذاری کاربه دیگتران ممنتوع کند.درصتورتی کته
دراسنادومدارک پیمان،کارفرما،لزوم تاییدصمحیت پیمانکاران جزء راپیش بینی کرده باشد،پیمانکارموظف است کته
تاییدکارفرمارادراین موردتحصیل نماید.این واگذاری نبایدازپیشرفت کارطبق برنامه زمانی اجترای کاربکاهد،وبته
هرحا ،به هیچ روی،ازمسلولیت وتعهدات پیمانکار نمی کاهد.پیمانکارمسلو تمام عملیاتی کته توستط پیمانکتاران
جزءیاکارکنان آنهاانجام می شود.درپیمانهای بین پیمانکاروپیمانکاران جزءبایدنوشته شودکه درصورت بروز اختتمف
یبن آنها،کارفرماحق دارد،درصورتی که مقتضی بداند،به مورداختمف رسیدگی کنتد.پیمانکاروپیمانکارجزء نیزمتی
پذیرندکه نظرکارفرمادراین موردقطعی است وتعهدمی کنندکه الزاماهآن رااجراکنند.
هرگاه درپرداخت مطالبات پیمانکاران جزء،باتوجه به شرایط درج شده درپیمان آنها،تاهخیری روی دهد،درصورتی که
پیمانکارجزء،تعهدات خودرابراسا پیمان تنظیمی خودباپیمانکارکاممهانجام داده وکاراو مورد قبو وتایید مهنتد
مشاورباشد،کارفرمامی تواندبنابرتقاضای پیمانکارجزءباحضورنماینده پیمانکار،به کاراورسیدگی کنتد.اگردر اثتراین
رسیدگی،پیمانکارجزءطلبکارشودوپیمانکارازپرداخت آن خودداری کند،کارفرماحق داردطل پیمانکارجزءرا بترای
کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکارپرداخت شتده استت،ازمحل مطالبتات پیمانکاربپردازد.درصتورتی کته
بااخطارکارفرما،پیمانکاریانماینده اوبرای رسیدگی حاضرنشوند،کارفرمارسیدگی می نمایدوبشرح پیشگفته عمل متی
کندواین عمل قطعی وغیرقابل اعتراض استت.هرگاه پت ازفستخ یاخاتمته پیمان،پیمانکتاران جزءمطالبتاتی از
پیمانکارداشته باشند،مهند مشاوروکارفرما،به شرح پیشگفته موضوع رارسیدگی می نمایند.اگرپ ازرسیدگی وتهیه
صورتحساب نهایی،پیمانکارمطالبتاتی داشتته باشتد،کارفرمامی توانتدطل پیمانکتاران جزءراازمحتل م طالبتات
پیمانکاربپردازد.
ماده 25: اجرای کاردرش
اجرای کاردرش ، درمواردزیر،مجازاست
الف(دربرنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.
ب (هرگاه به سب بروز تاهخیرهایی ازسوی پیمانکار،انجام کارطبق تشخیص پیمانکاردرمدت پیمان امکانپذیر
نباشد،پیمانکارمی تواندبدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کارراداشته باشدباتاهییدمهند مشاوروموافقت کارفرمتا،
قسمتی ازکاررادرش اجراکند.
ج (هرگاه مهند مشاورتشخیص دهدکه پیشرفت کارپیمانکاربه نحوی نیست که همه عملیات درمتدت پیمتان
پایان یابد،می تواندپ ازموافقت کارفرما،به پیمانکاردستوردهدکه قسمتی ازکاررادرشت اجراکنتد.دراین حالتت
پیمانکارمکلف به اجرای این دستوراست وحق ادعایامطالبه هیچ گونه خسارت واضافه بهاندارد.
د (اگربه تشخیص مهند مشاوروتاهییدکارفرمابرای جبران تاخیرهایی که ناشی ازقصورپیمانکارنیستت،کاردر
ش نیز انجام شود،اضافه هزینه های مربوط بته کاردرشت ،باتاهییدمهند مشاوروتصتوی کارفرما،پرداختت متی
شود.درمحاسبه این هزینه ها،به منظورتعیین هزینه های اضافی دستمزدنیروی انسانی بترای کاردرشت ،بایدمقررات
قانون کارواموراجتماعی ممک عمل قرارکیرد.پیمانکارمتعهداست که ترتی کارراطوری دهدکه تاحتدامکان،اجرای
کاردرش برای ساکنان مجاورمزاحمتی ایجادنکند.
ماده 26: آثارتاریخی واشیای عتیقه
هرگاه ضمن اجرای کار،اشیای عتیقه یاآثارتاریخی ومسکوکات قدیمی ومانندآنهادرمحل کارپیداشتود،پیمانکارمتعهد
است که بی درنگ مرات راازطریق مهند مشاوربه اطمع کارفرماوطبق قوانین به اطتمع دستتگاههای انتظتامی
برساند.کارفرمابرای حفظ ونگهداری یاانتقا اشیای عتیقه،اقدام فوری به عمل می آورد.پیمانکاربایدتازمان اقدام به
حفاظت ازسوی کارفرمایامقامات ذیربط،برای حفظ ونگهداری اشیاوآثارمزبور،مراقبت الزم رابه عمتل آورد.هرگتاه
اجرای این ماده،موج توقف یاتعطیل عملیات موضوع پیمان گردد،طبق ماده 49 رفتارمی شود.
ماده 27: اقامتگاه قانونی
اقامتگاه قانونی کارفرماوپیمانکارهمان است که درموافقتنامه پیمان نوشته شده است.درصورتی که یکی ازطرفین
محل قانونی خودراتغییردهد،بایدنشانی جدیدخودرادست کم 15 روزازتاریخ تغییر،به طرف دیگراطمع دهتدتاوقتی
که نشانی جدیدبه طرف دیگراعمم نشده است،مکاتبات به نشانی قبلی ارسا می شودودریافت شده تلقی می گردد.
فصل سوم
تعهدات واختیارات کارفرما
ماده 28: تحویل کارگاه
الف(کارفرمامتعهداست که کارگاه رابی عوض وبدون معارض تحویل پیمانکاردهد.
اگراجرای کاردرزمینه هاومحلهای تحویلی،مستلزم اخذپروانه یاپرداخت حقوقی ازقبیل عوارض شهرداری،
حق ریشه ومستحدثات وماننداینهاباشد،کارفرمامتعهدبه تحصیل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه مزبوراست
تبصره 1:اگردراسنادومدارک پیمان،تامین تمام یاقسمتی اززمین مورد نیازبرای تجهیزگارگتاه بته
عهده پیمانکارگذاشته شده باشد،طبق شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می شود.
تبصره 2:درصورتی که درمحل تحویل شده به پیمانکارمعارض پیداکندوموج توقف اجترای تمتام
یاقسمتی ازکارشود،آن قسمت ازکارکه متوقف شده است،مشمو تعلیق می گرددوطبق ماده 49 رفتتارمی
شود.
ب (کارفرماپ ازمبادله پیمان،تاریخ تحویل کارگاه راکه نبایدبیشتراز 31 روزازتاریخ مبادله پیمان باشتد،به
پیمانکاراعمم می کند.پیمانکاربایددرتاریخ تعیین شده درمحل کارحاضرشودوطی صورتمجلسهایی،اقدام بته تحویتل
گرفتن کارگاه نماید.درصورتی که حداکثر 31 روزازتاریخ تعیین شده برای تحویل گترفتن کارگتاه حاضرنشتود،کار
فرماحق داردکه طبق ماده 46،پیمان رافسخ کند.
درصورتمجلسهای تحویل کارگاه بایدحدودوموقعیت زمینهاومحلهایی که درآنهاموضوع پیمتان اجرامتی شتودونقاط
نشانه بامشخصات آنها،محورعملیات ومحل منابع تهیه مصالحی که بایددرکارگاه تولیدگردد،درج شود.
اگرتحویل کارگاه به طوریکجامیسرنباشد،کارفرمابایدکارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکاربتواندعملیات موضوع
پیمان راطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد.دراین حالت نیز مهلت کارفرمابرای تحویل دست کتم اولتین قستمت
ازکارگاه که برای تجهیزکارگاه وشروع عملیات موضوع پیمان الزم است،حداکثر 31 روزاست.
ج (هرگاه کارفرمانتواندکارگاه رابه ترتیبی تحویل دهدکه پیمانکاربتواندکارراطبق برنامه زمانی تفصیلی انجام
دهد،ومدت تاخیردرتحویل کارگاه بیش ازیکماه شود،کارفرمابه منظورجبران خسارت تاخیردرتحویل کارگاه،هزینته
های اضافی ایجادشده برای پیمانکارراکه طبق رابطه زیرمحاسبه می شتود،پرداخت متی کند،مشتروط بته اینکته
باتاییدمهند مشاور،پیمانکاردرمحاهای تحویل شده تاخیرغیرمجازنداشته باشد.
مبلغ کارهایی که درتحویل محل
)متتتتتتتتدت تاخیربتتتتتتتته متتتتتتتتاه ( اجتتتتتتتترای آن تاخیرشتتتتتتتتده
7/5 است
)————————–()متوستتتتتط
کارکردفرضی ماهانه(—– = مبلغ خسارت تاخیرتحویل کارگاه
).پتتتتتتتت ازکستتتتتتتتریک متتتتتتتتاه( مبلتتتتتتتتغ اولیتتتتتتتته
پیمان 111
اگرمدت تاخیراز 31 درصدمدت پیمان یا 6 ماه،هرکدام که کمتراست بیشترشود،حقوقی به پیمانکارتعلق متی گیترد
بدین ترتی که اگرمبلغ کارهای پیش بینی شده درمحلهای تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشتد،پیمانکار
می تواندبااطمع قبلی 15 روزه آن قسمت ازکارراازتعهدات خودحذف کندولی اگراین مبلغ بیشتراز 25 درصتدمبلغ
اولیه پیمان باشد،درصورت اعمم خاتمه پیمان ازسوی پیمانکار،پیمان خاتمه یافته وطبق ماده 48 عمل می شود.هر گاه
پیمانکاردرمحلهایی که درتحویل آنهابیش ازمدت پیشگفته تاخیرشده است،کاراجرایی راشتروع نمایتد،حق حتذف
تعهدات درآن قسمت ازکارراازخودسل می نماید.
تبصره- اگرکارفرمانتواندهیچ قسمت ازکارگاه رابه پیمانکارتحویل دهد،برای تاخیربیش ازیکماه تا31 درصدمدت
پیمان یا 6 ماه،هرکدام که کمتراست،نسبت به تاخیر مبادله پیمان،ماهانه معاد مبلتغ 5/2 درصدمتوستط کتارکرد
فرضی ماهانه رابه پیمانکارپرداخت می کند.اگرپیمانکارپ ازانقضای 31 درصدمدت پیمان یتا 6 ماه،هرکتدام کته
کمتراست،مایل به ادامه یااجرای کارنباشد،بااعمم او،قراردادطبق ماده 48 خاتمه می یابدوپیمانکارهیچ گونه دعاوی
دیگری نمی تواندمطرح نماید.خسارت تاخیردرتحویل تمام یاقسمتی ازکارگاه،برای مدت مازادبریک ماه،حتداکثرتا
31 درصدمدت پیمان یا 6 ماه هرکدام که کمتر است قابل پرداخت است.
د (درمواردی که به استناداین ماده،قسمتی ازتعهدات پیمانکارحذف شود،تضمین انجام تعهدات پیمانکارنیزبته
تناس کاهش داده می شود.
ه (پیمانکارنمی تواندجزآنچه طبق نقشه هاودستورکارهاست،درزمینهاومحلهای متعلق به کارفرماباملک غیرکه
ازطرف کارفرمابه پیمانکارتحویل شده است،اقدام به احداث بنایاساختمان کند.اگردراثراجرای کاردرملتک غیرکته
ازسوی کارفرماتحویل شده است،صاح ملک اقامه دعواودرخواست خستارت وجلتوگیری وتوقتف کارنمایتد،طرف
ادعاکارفرماست وپیمانکارهیچ گونه مسلولیت وتعهدی دراین موردندارد.
و (درصورتی که طبق اسنادومدارک پیمان،تامین تمام یاقسمتی اززمین موردنیازتجهیزکارگاه به عهده پیمانکار
باشدیاپیمانکاربخواهدطبق صمحدیدخودازمحلهایی خارج ازمحلهای تحویلی کارفرمابرای تجهیزکارگاه استفاده کند،
بایدموقعیت آنهارابه تاییدکارفرمابرساند.دراین حالت،مسلولیت هرنوع ادعاوطل خسارت ازسوی صاح ملتک بته
عهده پیمانکاراست وکارفرمادراین مواردمسلولیتی ندارد.هرگاه پیمانکارمحلهای موردنیازتجهیزکارگاه رابه صتورت
اجاره ای دراختیاربگیرد،بایددراجاره نامه آنها،امکان انتقا مورداجاره رابه کارفرماپیش بینی کند.
ماده 29: تغییرمقادیرکار،قیمتهای جدید،تعدیل نرپ پیمان
الف(درضمن اجرای کار،ممکن است مقادیردرج شده درفهرست بهاومقادیرمنضم به پیمتان تغییرکنتد.تغییر
مقادیربه وسیله مهند مشاورمحاسبه می شودوپ ازتصوی کارفرمابه پیمانکارابمغ متی گردد.پیمانکاربادریافتت
ابمغ تغییرمقادیرکار،موظف به انجام کاربانرپ پیمان است،به شرط آنکه مبلغ ناشی ازتغییرمقادیرکار،ازحدود تعیتین
شده درزیربیشترنشود.
1)افزایش مقادیر بایددرچهارچوب موضوع پیمان به پیمانکارابمغ شودجمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیرو
مبلغ کارهای باقیمت جدید)موضوع بندج(نبایداز 25 درصدمبلغ اولیه پیمان بیشترشود.
تبصره- اگرنرپ پیمان مشمو تعدیل آحادبهاباشد،برای محاسبه افزایش مبلغ پیمتان بته ستب قیمتهتای
جدید،ابتدا قیمتهای جدیدبه مبنای نرپ پیمان تبدیل می شودوسپ ممک محاسبه قرارمی گیرد.
2)جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیروحذف آنهانبایداز 25 درصتدمبلغ اولیته پیمتان بیشترشتود.اگراین
مبلغ،ازحد تعیین شده بیشترشودوپیمانکاربااتمام کاربانرپ پیمان موافق باشد،عملیات موضتوع پیمتان درچهتارچوب
پیمان انجام می شود.ولی درصورتی که پیمانکارمایل به اتمام کارنباشد،پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.
تبصره1.درصورت حذف قسمتهایی ازکاربه استنادبندج ماده 28 برای تعیین حدافزایش یاکاهش مقتادیرطبق
بندهای1 و2 بجای مبلغ اولیه پیمان،مبلغ اولیه پیمان پ ازکسرمبلغ کارهای حذف شده بته وستیله پیمانکتار،ممک
قرارمی گیرد.
تبصره2.اضافه یاکاهش مقادیرکارطبق مفادبندهای)الف- 1)و)الف- 2)این ماده تا11 درصدبادستورمهند
مشاورعمل می شود،ولی اضافه برآن باتصوی کارفرماقابل اجرااست.
ب(درصورتی که پ ازتکمیل کاروتصوی صورت وضعیت قطعی مشخص شود،مقادیرکاربدون آنکه ازستوی
کارفرماکم شده باشد،نسبت به مقادیرمنضم به پیمان کاهشی پیش ازحدتعیین شده دربند)الف- 2)داشته باشد، دراین
حالت نیزنرپ پیمان ممک عمل است.
ج (اگردرچهارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکارابمغ شودکه برای آنهاقیمت ومقدار درفهرست بهتا و
مقادیرمنضم به پیمان پیش بینی نشده است،پیمانکاربایدبی درنگ پ ازدریافت ابمغ مهند مشاور،قیمت پیشتهادی
خودرابرای اجرای کارهای یادشده،همراه باتجزیه قیمت،به مهند مشاورتسلیم کند.وقتی کته بتاتواف ق پیمانکتارو
مهند مشاورتعیین شودوبه تصوی کارفرمابرسد،ممک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین متی
شودبایدبرحس هزینه اجرای کاردرمحل اجرامحاسبه گردد.ازاین رو،تنهاضری هزینه باالسری پیمان بته قیمتهتای
جدیداعمم می شود.
تبصره- درصورتی که پیمان بااستفاده ازفهرستهای بهای واحدپایه منعقدشده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید،
عموه برمفاداین بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده ازقیمتهای پایه درتعیین قیمت جدیدبااولویت دستورالعمل یادشده
است.
د (جمع بهای قیمتهای جدید،عموه برآنکه تابع سقف تعیین شده دربندالف است،نبایداز 11 درصتدمبلغ اولیته
پیمان بیشتر شود.
ه (تعدیل نرپ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده درشرایط خصوصی است.
ماده 31: تغییرمدت پیمان
الف(درصورت وقوع هریک ازموارد زیرکه موج افزایش مدت اجرای کارشود،پیمانکارمی توانددرخواستت
تمدیدمدت پیمان رابنماید.پیمانکاردرخواست تمدید مدت پیمان راباارائه محاسبات ودالیل توجیهی،به مهند مشاور
تسلیم می کندومهند مشاورپ ازبرسی وتایید،مرات رابرای اتخاذ تصمیم به کارفرماگزارش می کندوسپ نتیجته
تصمیم کارفرمارابه پیمانکارابمغ می نماید.
1) درصورتی که طبق بندهای “الف”و”ج”ماده 29،مبلغ پیمان تغییرکند.
2) هرگاه به دستورکارفرمایامهند مشاور،نقشه های اجرایی بامشخصات فنی تغییراساسی کند.
3) هرگاه کارفرمادرتحویل کارگاه،ابمغ دستورکارهایانقشه هاوتحویل مصالحی که تهیه آنهابه عهده اوستت،
تغییرکند.تغییردرابمغ دستورکارهاونقشه هابه شرطی مشمو این بنداست که پیمانکاربا توجته بته برنامته زمتانی
تفصیلی،آنهاراازمهند مشاوردرخواست کرده باشد.
4) اگردرتحویل مصالحی که فروش آنهاازوماهبایدباحواله کارفرماصورت گیردتاخیرایجادشود،به شرطی کته
پیمانکارباتوجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنهابه موقع اقدام کرده باشد.
5) درمواردحوادث قهری وهمچنین درمواردمربوط به کشف اشیای عتیقه وآثارتاریخی که درمتوارد 26 و43
پیش بینی شده است.
6) هرگاه محدودیت برای ورودمصالح وتجهیزات طبق بند”د”ماده 21 پیش آید
7) درصورتی که کارطبق ماده 49 به تعلیق درآید
8) درصورتی که قوانین ومقررات جدیدی وضع شودکه درتغییرمدت اجرای کارموثرباشد.
9) هرگاه کارفرمانتواندتعهدات مالی خودرادرموعدهای درج شده دراسنادومدارک پیمان انجام دهد.
11)موارددیگری که به تشخیص کارفرماخارج ازقصورپیمانکارباشد.
ب (اگروقوع برخی ازموارددرج شده دربند”الف”،موج کاهش مدت پیمان شود،مهند مشاورباکس نظتر
پیمانکار،کاهش مدت پیمان راتضمین می کندومرات رابرای اتخاذ تصمیم به کارفرماگزارش می نماید،وسپ نتیجته
تصمیم کارفرمارابه پیمانکارابمغ می کند.
ج (درپایان مدت اولیه پیمان یاهرتمدید مدت پیمان،اگرکاربه اتمام نرسیده باشد،مهند مشاورباکس نظتر
پیمانکاروباتوجه به مواردتعیین شده دربند”الف”،علل تاخیرکاررابررسی می کندومیزان مدت مجازوغیرمجتازآن را
باتوافق پیمانکارتعیین می نمایدونتیجه رابه کارفرماگزارش می کند،وسپ نظرکارفرمتارادرموردمیزان مجازیتاغیر
مجازتاهخیرکاربه پیمانکاراعمم می کندومعاد مدت تاهخیرمجاز،مدت پیمان راتمدید می نماید.
د (دراجرای مفاداین ماده برای تمدیدمدت پیمان،تاخیرهای همزمان ناشتی ازعوامتل مختلتف درج شتده
دربندالف، فقط یک بارمحاسبه می شود.
ه (دراجرای مفاداین ماده،اگرپیمانکاربامهند مشاورتوافق نداشته باشدیانسبت به تصتمیم کارفرمتامعترض
باشد، طبق نظرکارفرماعمل می شودوپیمانکارمی تواندبراسا ماده 53 برای حل مسلله اقدام نماید.
ماده 31: مدیریت اجرا
کارفرمامی تواندقسمتی ازاختیارات خودرابه شخص حقوقی،که مدیرطرح نامیده می شتود،واگذارکند.کارفرمامدیر
طرح راباتعیین حدوداختیارات واگذارشده به پیمانکارمعرفی می نماید.تمام تصمیم گیریهای مدیرطرح درچهتارچوب
اختیارات واگذارشده،درحکم تصمیم کارفرمامی باشد.
ماده 32: نظارت براجرای کار
الف(عملیات اجرایی پیمانکار،همیشه بایدزیرنظروبااطمع مهند مشتاورانجام شتود.نظارتی کته ازطترف
کارفرماومهند مشاوردراجرای کارهابه عمل می آید،به هیچ روی،ازمیزان مسلولیت پیمانکارنمی کاهد.
نظارت مستقیم برکارپیمانکار،درمحدوده کارگاه ودرمواردخاص)برای ساخت قطعات وتجهیزات(درخارج ازکارگتاه
انجام می شوددرهرحا ،پیمانکاربایدگزارش پیشرفت اقدامهایی راکه خارج ازکارگاه به منظورانجام تعهدات پیمتان
انجام می دهد،به مهند مشاورتسلیم کند.
ب (مهند مشاور،تنهامرجع فنی پیمانکاربرای اجرای موضوع پیمان ازسوی کارفرماست.
هرگونه تغییرات،اظهارنظرهای فنی واصمحات موردنظرپیمانکاران،ستازندگان وبازرستان فنتی،پ ازهمتاهنگی
بامهند مشاور،موظف به کس مجوزازکارفرما،برای انجام وظایف نظارت است،دراسنادومدارک پیمان تعیین شتده
است.
ج (مهند مشاوربه منظوراطمینان ازصحت اجرای کار،اقدام به آزمایش مصالح یاکارهای انجام یافتته متی
کند. هزینه انجام آزمایشهابرعهده کارفرماست،مگرآنکه دراسنادومدارک پیمان ترتی دیگری هم پیش بینتی شتده
باشد. هرگاه نتایج این آزمایشها باآنچه که درمدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند،پیمانکارمتعهداست که مصالح و
کارهاراطبق دستورمهند مشاوراصمح کند.هزینه انجام این اصتمحات بته عهتده پیمانکاراستت،مگرآنکه نقتص
موجودمربوط به مدارک فنی باشد.پیمانکارموظف است که برای نمونه برداری ازمصالح یاانجتام هرنتوع آزمتایش،
تعدادالزم کارگربه صورت موردی وموقت،به طوررایگان دراختیارمهند مشاوربگذارد.
د (درصورتی که مهند مشاورموادری ازعدم رعایت مشخصات فنی،نقشه هاودیگرمدارک فنی پیمتان رادر
اجرای کارها مشاهده کند،باارسا اخطاریه ای،اصمح کارهای معیوب رادرمدت مناسبی که باتوجه به حجتم ونتوع
کارتعیین می نمایدازپیمانکارمی خواهد.اگرپ ازپایان مهلت تعیین شده،پیمانکارنسبت به اصمح کارها اقدام نکنتد،
کارفرمامی تواند خودش کارهای معیوب رااصتمح کندوهزینته هتای مربتوط بته اضتافه 15 درصتد،ازمطالبات
پیمانکارکسرکند.درصورتی که عدم توجه به اخطار مهند مشتاوربرای اصتمح هرکتارمعیوب ازستوی پیمانکتار
تکرارشود،کارفرمامی تواند پیمان راطبق ماده 46 فسخ نماید.
ه (کارفرمادرمدت اجرای پیمان،هرموقع که الزم بداند،توسط نمایندگان خود،عملیات پیمانکاررابازرسی می
کند پیمانکارموظف است که هرنوع اطمعات ومدارکی که موردنیازباشد،دراختیارنمایندگان کارفرمابگذاردوتسهیمت
الزم رابرای انجام این بازرسیها فراهم سازد.
و (اگردرطو مدت پیمان،تصمیم به تغییرمهند مشاوربگیرد،این تصمیم بایددست کم یک ماه بیشتربه اطتمع
پیمانکاربرسد.پیمانکارومهند مشاور،موظف هستندکه تکلیف آزمایشهای ناتمام،صورتجلسه هتای دردستت اقتدام
وصورت کارکردهای درحا رسیدگی راروشن کنند.درصورتی که مهند مشاور بته شترح پیشتگفته عمتل نکنتد،
کارفرمامستقیماهبجای مهند مشاورتکلیف کارهای ناتمام راروشن می کندوهزینه های مربوط به ایتن اقتدام رابته
حساب بدهی مهند مشاورمنظور می نماید.اگردرزمان اعمم کارفرمامبنی برتغییرمهند مشاور،بخشهایی ازکتار
توسط پیمانکاردرحا اجراباشدکه اتمام آن بخش منجربه صدورتاهییدیه های مهند مشاورشده واین امرموکو بته
زمان پ ازتغییرمهند مشاورشود،این گونه موارد،بایددرطو یک هفته ازتاریخ اعمم کارفرما،ازسوی پیمانکار بته
پیمانکارمنعک شود،تاکارفرماترتی الزم رابرای عدم انقطتاع آن بختش ازکارپیمانکاروصتدوربه موقتع تاهییدیته
بدهد.کارفرمامهند مشاورجدیدرابه پیمانکارمعرفی می کندواختیارات اوراطبق آنچه که برای مهند مشاورقبلی
تعیین شده بود،تنفیذیاتغییرات مربوط رابه پیمانکارابمغ می نمایدوازآن پ ،تصمیمهاودستتورهای مهنتد مشتاور
جدیددرچهرچوب پیمان،برای پیمانکارالزم االجراست.
ماده 33: مهند ناظر
الف(مهند ناظرکه نماینده مهند مشاوردرکارگاه است،وظیفه داردکه باتوجه به اسنادومدارک پیمان،در
اجرای کار،نظارت ومراقبت دقیق به عمل آوردومصالح وتجهیزاتی راکه بایدبه مصرف برسد،براسا نقشه ها
ومشخصات فنی موردرسیدگی وآزمایش قراردهدوهرگاه عی ونقصی درآنهایتادرنحوه مهتارت کارکنتان
یاچگونگی کارمشاهده کند،دستوررفع آنهارابه پیمانکاربدهد.همچنین هرگاه بعضی ازماشتین آالت معیتوب
باشد به طوری کته نتتوان باآنهاکتارراطبق مشخصتات فنتی انجتام داد،مهنتد ناظرتعمیریتاتعویض
وتغییرآنهاراازپیمانکارمی خواهد.با رعایت بند”ب”،هرگونه دستوری که ازطرف مهند ناظربه پیمانکارداده
شود،به مثابه دستورهای داده شده توسط مهند مشاوراست وپیمانکارملزم به اجرای آنهاست.
ب (مهند ناظر،به هیچ روی،حق نداردکه ازتعهدات پیمانکاربکاهدیاموج تمدید مدت پیمتان یاپرداختت
اضافی به پیمانکارشودیاهرنوع دستورتغییرکاری راصادرکند.
ج (پیمانکارمکلف است که دستورهای مهند ناظر رادرحدودمفاداین متاده اجرانمایتد،مگردرمواردی کته
آنهارا برخمف اسنادومدارک پیمان تشخیص دهد،که درایتن صتورت،موظف استت کته موضتوع رابته مهنتد
مشاوربنویسدو کس تکلیف کند.هرگاه مهند مشاورموضوع رافیصله ندهد،نظرکارفرمادرآن موردقاطع می باشد.
د (باوجودنظارتی که ازطرف مهند ناظردراجرای کارهابه عمل می آید،کارفرماومهند مشاورحق دارند
مصالح مصرفی وکارهای انجام یافته راموردرسیدگی قراردهندواگرمشخصات آنهارامغایرنقشته هاومشخصتات فنتی
تشخیص دهندپیمانکارمتعهداست مصالح وکارهای معیوب رابه هزینه خودتعویض نماید.بته هرحا ،نظتارت مهنتد
ناظرازمسلولیت پیمانکار نمی کاهدوسل حق ازکارفرماومهند مشاورنمی کند.
فصل چهارم
تضمین،پرداخت،تحویل کار
ماده 34: تضمین انجام تعهدات
موقع امضای پیمان،برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازآن،پیمانکاربایدضتمانتنامه ای معتاد 5 درصتدمبلغ اولیته
پیمان،صادرشده ازطرف بانک موردقبو کارفرماوطبق نمونه ای که ضمیمه اسنادمناقصه بوده است،تستلیم کارفرمتا
کند.ضمانتنامه یادشده بایدتایکماه پ ازتاریخ تحویل موقت موضوع پیمان،معتبرباشد.تاهنگامی که تحویتل موقتت
انجام نشده است،پیمانکارموظف است برای تمدیدضمانتنامه یادشده اقدام کندواگرتا 15 روزپیش ازانقضتای متدت
اعتبارضمانتنامه،پیمانکارموجبات تمدیدآن رافراهم نکرده وضمانتنامه تمدیدنشود،کارفرماحق داردکه مبلغ ضمانتنامه
راازبانک ضامن دریافت کندووجه آن رابه جای ضمانتنامه،به رسم وثیقه نزدخودنگه دارد.کارفرمتا تضتمین انجتام
تعهدات راپ ازتصوی صورتمجل تصوی موقت،باتوجه به تبصره یک این ماده آزادمی کند.
تبصره1.حداکثرتایکماه پ ازتحویل موقتت،آخرین صتورت وضتعیت موقتت طبتق متاده 37،بتدون
منظورداشتن مصالح پای کارتنظیم می شود.هرگاه براسا این صورت وضعیت،پیمانکاربدهکارنباشتدیاجمع بتدهی
اوازنصف کسورتضمین حسن انجام کارکمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود.ولی هرگاه میتزان
بدهی پیمانکار،ازنصف کسورتضمین حسن انجام کاربیشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحس موردطبتق شترایط
تعیین شده درماده 41 یا52 آزادمی شود.
تبصره2.درصورتی که تمام یاقسمتی ازتضمین انجتام تعهدات،بته صتورت نقدنزدکارفرماباشتدیابارعایت
مقررات،به جای ضمانتنامه بانکی ازانواع دیگراوراو بهاداراستتفاده شتود،چگونگی گترفتن تضتمین واستتردادآن
درهرمورد،طبق شرایطی است که دراین پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.
ماده 35: تضمین حسن انجام کار
ازمبلغ هرپرداخت به پیمانکار،معاد 11 درصدبه عنوان تضمین حسن انجام کارکسرودرحساب ستپرده نزدکارفرمتا
نگهداری می شود.نصف این مبلغ پ ازتصوی صورت وضعیت قطعی طبق ماده 41 ونصف دیگرآن پت از تحویتل
قطعی،بارعایت مواد 42 و52 مستردمی گردد.
تبصره- پیمانکارمی تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع کارکه
شماره وتاریخ آن دراسنادومدارک پیمان درج شده است دریافت کند.
ماده 36: پیش پرداخت
کارفرماموافقت داردکه به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار،مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداختت کنتد.
میزان،روش پرداخت وچگونگی واریزپیش پرداخت ودیگرضوابط آن،براسا دستورالعمل مربوط است که درزمتان
ارجاع کارنافذبوده وشماره وتاریخ آن دراستنادومدارک پیمتان درج شتده استت.پیمانکاردرموعدهای مقترردر
دستورالعمل پیشگفته،برای دریافت هریک ازاقساط پیش پرداخت،درخواست خودرابه مهنتد مشتاورمی نویستد،
کارفرماپ ازتاهییدمهند مشاور،هرقسط پیش پرداخت رادرمقابل تضمین تعیین شده دردستتورالعمل،بدون اینکته
وجوهی ازآن کسرشود،پرداخت می نماید.مهلت پرداخت هرقسط پیش پرداخت 21 روزازتاریخ درخواست پیمانکارکه
به تاهییدمهند مشاوررسیده است،یا 11 روزازتاریخ ارائه تضمین ازسوی پیمانکار،هرکدام که بیشتر است،می باشد.
ماده 37: پرداختها
الف(درآخرهرماه،پیمانکار،وضعیت کارهای انجام شده ازشروع کارتاتاریخ راکه طبق نقشه هتای اجرایتی،
دستورکارها وصورتمجلسهاست اندازه گیری می نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پای کارراتعیین می کند،سپ براسا
فهرست بهای منضم به پیمان،مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه کرده وآن رادرآخرآن ماه تستلیم مهنتد نتاظر متی
نماید.مهند مشاور،صورت وضعیت پیمانکارراازنظر تطبیق بااسنادومدارک پیمان کنتر کترده ودرصتورت لتزوم
باتعیین دلیل اصمح می نمایدوآنرادرمدت حداکثر 11 روزازتاریخ دریافت ازسوی مهند ناظر پیمانکتار بترای
کارفرماارسا می نمایدومرات رانیزبه اطمع پیمانکارمی رساند.کارفرماصورت وضعیت کنتر شده ازسوی مهنتد
مشاوررارسیدگی کرده وپ ازکسروجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است وهمچنین اعما
کسورقانونی وکسورمتعلقه طبق پیمان،باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکارراحداکثرظرف متدت 11 روزازتتاریخ
وصو صورت وضعیت،باصدورچک به نام پیمانکار،پرداخت می کند.باپرداخت صورت وضتعیت موقت،تمتام کارهتا
ومصالح وتجهیزاتی که درصورت وضعیت مزبوردرج گردیده است متعلق به کارفرماست،لیکن به منظتوراجرای بقیته
کارهای موضوع پیمان،به رسم امانت،تاموقع تحویل موقت،دراختیار پیمانکارقرارمی گیرد.مقادیردرج شده درصورت
وضعیتهای موقت وپرداختهایی که بابت آنهابعمل می آیدجنبه موقت وعلی الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گیتری
ومحاسباتی وجز اینها،درصورت وضتعیتهای بعتدی یتادر صتورت وضتعیت قطعی،اصتمح ورفتع متی شتود.به
منظورایجادامکان برای تهیه،رسیدگی وتصوی صورت وضعیت قطعی درمهلتهای تعیین شده درماده 41 پیمانکاربایتد
ضمن اجرای کاروپ ازاتمام هریک ازاجزای آن نسبت به تهیه متره های قطعی وارائه آنهابه مهنتد مشتاوربرای
رسیدگی همراه باصورتمجلسها ومدارک مربوط اقدام نماید،این اسنادبایددرصورت وضعیتهای موقت نیزمورداستفاده
قرارگیرد.
تبصره1.هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهند مشاورموردتاهییدکارفرماقرارنگیرد،کارفرما پت
ازوضع کسورتعیین شده دراین ماده،تا 71 درصدمبلغ صورت وضعیتی راکه مهند مشاورارسا نموده است به عنوان
علی الحساب ودرمدت مقرردراین ماده دروجه پیمانکارپرداخت می کندوصورت وضعیت راهمرا بادالیل ردآن،بترای
تصحیح به مهند مشاوربرمی گرداند،تاپ ازاعما اصمحات الزم درمدت حداکثر 5 روز،دوباره به شرح یادشتده
،برای کارفرماارسا شودوبقیه مبلغ به ترتی پیشگفته به پیمانکارپرداخت گتردد.دراین صتورت،مهلت پرداختمبلتغ
صورت وضعیت ازتاریخی شروع می شودکه صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود.
تبصره2.اگرپیمانکارنسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصمح شتده استت معتترض باشتد،اعتراض
خودراباذکردلیل،حداکثرظرف مدت یک ماه،به کارفرما اعمم می کند تاموردرسیدگی قرارگیرد.
تبصره3.اگرپیمانکاردرموعدمقررصورت وضعیت موقت راتهیه وتسلیم مهند ناظر نکند،مهند مشتاورباتایید
کارفرماوبه هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن می کندواقدامات بعدی برای رسیدگی وپرداخت آن رابه ترتی این ماده
به عمل می آورد.دراین حالت،هیچ گونه مسلولیتی ازنظرتاخیردرپرداخت صورت وضعیت مربتوط متوجته کارفرمتا
نیست.
ب (درپیمانهایی که مشمو تعدیل آحادبهاهستند،پ ازتاییدهرصورت وضعیت موقت ازسوی کارفرما،پیمانکار
صورت وضعیت تعدیل آحادبهای آن صورت وضعیت رابراسا آخرین شاخصهای اعمم شده محاسبه متی نمایدوبته
منظوربررسی وپرداخت به نحوی که دربند”الف”تعیین شده است،برای مهند مشاورارسا می کند.
تبصره- اگربه هردلیل وغیرازقصورپیمانکار،تعدیل کارکردهای هرنیمه ازسا )سه ماهه او ودوم یاسوم
وچهارم(پ ازسپری شدن سه ماه ازآن نیمه سا ، با شاخصهای قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند 9 ماده 31 عمل
خواهد شد .
ج ( برای پرداخت وجوه دیگری که به موج اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد ، مهند مشاور ، ظرف
مدت 11 روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار ، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند ”
الف ” برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود .
ماده 38: پرداختهای ارزی
هرگاه طبق اسنادومدارک پیمان،پیمانکاربرای بعضی ازهزینه های اجرایی موضوع پیمان،احتیاج به ارزداشتته باشتد
بدین ترتی رفتارمی شود.
الف(اگردراجرای بند”الف”ماده 17 برای استخدام متخصصان خارجی دراسنادومدارک پیمان،پرداخت ارزاز
سوی کارفرماتعهدشده باشد،کارفرماارزموردنیازرادرمقابل پرداخت معاد ریالی آن ازسوی پیمانکار،به نرپ رسمی
فروش بانک مرکزی ایران درتاریخ پرداخت،دراختیارپیمانکارقرارمی دهد،به شرط آنکته درقراردادآنهتا قستم تی
ازحقوو که هیچ گاه نباید از 51 درصدبیشترباشد،به ارزپیش بینی شده باشد.
ب (برای تهیه مصالح وتجهیزاتی که در اسنادومدارک پیمان پرداخت ارزازسوی کارفرماتعهدشده است وبایتد
ازخارج کشوروارد شودودرعملیات موضوع پیمان مصرف گردیده ودرکارباقی بماند،پیمانکاربایدطبق مشخصات تعیین
شده دراسنادومدارک پیمان وباتوجه به برنامته زمتانی تفصتیلی،برای تهیته پروفرمتای خریدمصتالح وتجهیتزات
موردبحت،به طوری که دست کم دارای 91 روزاعتبارباشد،اقدام نماید.پیمانکاربایدبامستلولیت خود،اسنادفروشتنده
راازلحاظ انطباو مقادیرومشخصات آنهابااسنادومدارک پیمان،کنتر نمایدوپ ازتایید،به مهند مشاورتسلیم کنتد.
مهند مشاور،اسناددریافتی رابررسی می کندوپ ازتایید،ظرف مدت 21 روزازتاریخ وصو آنها،نظرکارفرما رابته
پیمانکارابمغ می نماید.اسنادمربوط به خریدمصالح وتجهیزات پیشگفته بایدبه نام کارفرماصادرشود.کارفرما براسا
اسنادتاییدشده به حساب پیمانکاراقدام به گشایش اعتبارمی کند.پیمانکاربانظارت کارفرما،نسبت به تترخیص مصتالح
وتجهیزات سفارش شده ازگمرک،به هزینه خود،اقدام می نماید.پ ازآنکه مصالح وتجهیزات یادشتده وارد کارگتاه
شدوبهای آن به صورت کاریامصالح وتجهیزات پای کاردرصورت وضعیتها منظورگردید،پرداختهای قبلی که به صتورت
اعتبارازطرف کارفرما انجام شده است،ازطل پیمانکارکسرمی شود.
ج (اگردراجرای بندهای”الف”و”ب”،نرپ تسعیرارزنسبت به نرپ آن درتاریخ تسلیم پیشنهادقیمت پیمانکارتغییر
کند،درصورت افزایش نرپ ارز،تفاوت نرپ تسعیرارزبه حساب بستانکاری پیمانکارمنظورمی شودودرصورت کاهش نرپ
ارزبه حساب بدهی پیمانکارمنظورمی گردد.
د (تعدیل نرپ کارهای موضوع بند”ب”،درصورت شمو تعدیل به این پیمان،تابع مقررات تعدیل خاص طبتق
دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهاکه درمورداین پیمان نافذاست،می باشد.
ه (اگربرای خریدماشین آالت وابزارخاصی که برای اجرای کارموردنیازاست وامکان تهیه آنهادرداخل نیست
وبایدازخارج کشورواردشود،ازسوی کارفرماتسهیمت ارزی دراسنادومدارک پیمان پتیش بینتی شتده باشتد،دراین
مورد،به ترتی پیش بینی شده عمل می شود.پرداخت هزینه تاهمین ماشین آالت وابزارموضتوع ایتن بند،بته عهتده
پیمانکار،ومالکیت آنها،متعلق به پیمانکاراست.
ماده 39: تحویل موقت
الف(پ ازآنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردیدوکارآماده بهره برداری شتد،پیمانکارازمهند مشتاور
تقاضای تحویل موقت می کندونماینده خودرابرای عضویت درهیات تحویل معرفتی متی نماید.مهنتد مشتاور،به
درخواست پیمانکاررسیدگی می کندودرصورت تاییدضمن تعیین تاریخ آمادگی کاربرای تحویل موقت تقاضای تشتکیل
هیات تحویل موقت راازکارفرمامی نمایدکارفرمابه گونه ای ترتی کاررافراهم می کندکه هیات تحویل حداکثردرمدت
21 روزازتاریخ آمادگی کارکه به تاییدمهند مشاوررسیده است درمحل کارحاضرمی شودوبرای تحویل موقت اقدام
نماید.اگربه مهند مشاورعملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشدظرف مدت هفت روز ازدریافتت تقاضتای
پیمانکارنواقص وکارهایی راکه بایدپیش ازتحویل موقت تکمیل شودبه اطمع پیمانکارمی رساند.
هیات تحویل موقت،متشکل است از:
نماینده کارفرما
نماینده مهند مشاور
نماینده پیمانکار
کارفرماتاریخ ومحل تشکیل هیات رابه اطمع مهند مشتاوروپیمانکارمی رستاندوتاتاریخ تشتکیل هیتات مهنتد
مشاوربرنامه انجام آزمایشهایی راکه برای تحویل کارالزم است تهیه وبه پیمانکارابمغ می کندتاآن قستنت ازوستایل
راکه تدارک آنهاطبق اسنادومدارک پیمان به عهده اوست برای روزتشکیل هیات درمحل کارآماده کندپیمانکارموظف
است که تشکیمت الزم رابرای هیات تحویل فراهم آورد.آزمایشهای الزم به تشخیص وبانظر اعضای هیتات درمحتل
انجام می شودونتایج آن درصورتمجل تحویل موقت درج می گرددبه جزآزمایشهایی که طبق اسنادومدارک پیمتان
هزینه آنهابه عهده پیمانکاراست هزینه آزمایشهاراکارفرماپرداخت می کند.هرگاه هیات تحویل عی ونقصی در کارها
مشاهده نکنداقدام به تنظیم صورتمجل تحویل موقت می نمایدصتورتمجل تحویتل موقتت رابته همتراه نتیجته
آزمایشهای انجام شده برای کارفرما ارسا می کندونسخه ای ازآن راتاابمغ ازسوی کارفرمادراختیارپیمانکتارقرار
می دهندکارفرماپ ازتاییدتحویل موقت عملیات موضوع پیمان رابه پیمانکارابمغ می نماید.
هرگاه هیات تحویل موقت عی ونقصی درکارها مشاهده نمایداقدام به تنظیم صورتمجل تحویل موقت باتعیین مهلتی
برای رفع نقص می کندوفهرستی ازنقایص ومعای کارهاوعملیات ناتمام وآزمایشهایی که نتیجه آن بعداه معلتوم متی
شودراتنظیم وضمیمه صورتمجل تحویل موقت می نمایدونسخه ای ازآن رابه پیمانکارمی دهدپ از اعمم رفع نقص
ازجان پیمانکارمهند مشاوربه اتفاو نماینده کارفرمادوباره عملیات رابازدید می کندواگربر اسا فهرست نقتایص
تعیین شده هیچ گونه عی ونقصی باقی نمانده باشدمهند مشاورصورتجلسه تحویل موقت و گتواهی رفتع نقتایص
ومعای راکه به امضای نماینده کارفرمامهند مشاوروپیمانکاررسیده است همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده برای
کارفرماارستتا متتی کنتتدتاپ ازتاییدکارفرمابتته پیمانکتتارابمغ شتتوداگربه تشتتخیص کارفرماحضتتورنماینده
اودربازدیدازکاروگواهی رفع نقص ضروری نباشدبه مهند مشاورنمایندگی می دهدتابجای نماینده کارفرما اقتدام
کند.تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات درمحل وتحویل کاربه کارفرماست که درصورتمجل تحویل موقتت درج
می شودتاریخ شروع دوره تضمین تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیات تحویل هیچ گونه نقصی درکارمشاهده
نکندیانقایص درمهلتی که ازطرف هیات تعیین شده است رفع شوداگرزمانی که پیمانکارصرف رفع نقایص می کندبیش
ازمهلت تعیین شده باشدتاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیات وتحویل کاربه کارفرماست ولی تتاریخ شتروع
دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تاییدمهند مشاوررسیده باشد.اگرهیات تحویل موقت دیرترازموعد مقرر)21
روزازتاریخ آمادگی کارازسوی پیمانکارکه به تایید مهند مشاوررسیده است(درمحل حاضرشودوبرای تحویل موقت
اقدام نمایدتاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات درمحل وتحویل کاربه کارفرماست دراین حالت اگرهیتات نقصتی
درکارمشاهده نکندیانقایص درمهلتی که ازسوی هیات تعیین شده است رفع شودتاریخ شتروع دوره ت ضتمین 21 پت
ازتاریخ آمادگی کارازسوی پیمانکارکه به تایید مهند مشاوررسیده است می باشدمگرآنکه زمانی که پیمانکار صرف
رفع نقص می کندبیش ازمهلت تعیین شده باشد که دراین صورت تاریخ شروع دوره تضمین برابرتاریخ رفع نقص که به
تایید مهند مشاوررسیده است منهای مدت تاخیرتشکیل هیات درمحل)نسبت به مهلت 21 روز(می باشد.کارفرماباید
هزینه های حفظ ونگهداری ازکاررابرای مدت تاخیردرتحویل موقت)نسبت به مهلت 21 روز(به پیمانکارپرداخت کند.
ب (درصورتی که دراسنادومدارک پیمان برای تکمیل وتحویل موقت قسمتهای مستقلی ازکارزمانهای مجزایی
پیش بینی شده باشدیابه نظرکارفرمابهره برداری ازقسمتهای مستقلی ازکارپیش ازتکمیتل کتل کتارمورد نیازباشتد
کارفرمابارعایت این ماده قسمتهای پیشگفته راتحویل موقت گرفته واقدامهای پ ازتحویل موقت ماننتدآزاد نمتودن
تضمین انجام تعهدات شروع دوره تضمین تحویل قطعی استرداد کسورتضمین حسن انجام کاررابه تناس آن قستمت
ازکارکه تحویل موقت گردیده است طبق اسنادومدارک پیمان به صورت مستقل انجام می دهد.
ج (اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عملیات موضوع پیمان تاحد 125 درصدمبلغ اولیه پیمان انجتام شتودولی
کارهای اجراشده قابل بهره برداری نباشدوپیمانکاربرایادامه کارموافقت نکندکارفرماطبق ماده 48 به پیمان خاتمته
می دهد.
د (درصورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شودولی پیمانکارتقاضتای تحویتل
کاررانکندمهند مشاورآماده بودن کاربرای تحویل موقت رابه کارفرمااعمم می نمایدتاکارفرماطبق این ماده برای
تشکیل هیات وتحویل موقت کاراقدام کنداگرپ از 11 روزازتاریخ ابمغ کارفرماپیمانکارنماینده خودرابرای تحویتل
موقت معرفی نکندکارفرماباتاهمین دلیل به وسیله دادگاه محل نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان طبتق ایتن متاده
اقدام می نمایددراین حالت پیمانکارحق هیچ گونه اعتراضی دراین مورد ندارد.
ه (پ ازتقاضای پیمانکاربرای تحویتل موقتت درصتورتی کته آمتاده بتودن کتاربرای تحویتل موقتت
موردتاییدمهند مشاورباشدولی تدارکات الزم برای راه اندازی وانجام آزمایشهای موردنیازماننتدآب وبترو کته
بایدازسوی کارفرما تامین شودفراهم نباشدنحوه تحویل موقت وتحویل قطعی وآزاد کردن تضمینهای پیمانکاربارعایت
حقوو طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشکل ازنماینده سازمان برنامه وبودجه نماینده کارفرماونماینتده پیمانکتارمی
باشدنظر این هیات قطعی والزم االجرااست.
و (پیمانکارموظف است که پ ازتحویل موقت تمام وسایل ماشین آالت وابزارومصالح اضافی متعلق بته ختود
درمحلهای تحویلی کارفرماراظرف مدت مناسبی که موردقبو مهند مشاورباشدازمحلهای یادشده ختارج کندبته
عموه پیمانکاربایدظرف مدت معینی که توسط مهند مشاورتعیین می شودساختمانهاوتاسیسات موقتی راکته بترای
اجرای کاردرمحلهای تحویلی کارفرماساخته است تخری یاپیاده کندومصالح ومواد زایتدآن راازمحتل کارختارج
وکارگاه رابه هزینه خودتمیزکنددرغیراین صورت کارفرمامی تواند برای خارج نمتودن آنهابته هرنحوکته مقتضتی
بداندعمل نمایدوهزینه های آن رابه حساب بدهی پیمانکارمنظوردارد.دراین صورت،پیمانکارحق اعتراض نسبت بته
اقدام کارفرماوادعای ضرروزیان به اموا وداراییهای خودراندارد.باتوجه به اینکه مالکیت ساختمانهای پیش ستاخته
ومصالح بازیافتی وقطعات پیش ساخته ساختمانهاوتاسیسات تجهیزکارگاه که به وستیله پیمانکاردرمحلهتای تحتویلی
کارفرمانص یااحداث شده است متعلق به پیمانکاراست،هرگاه تمتام یاقستمتی ازایتن ساختمانهاوتاسیستات موقتت
پیمانکارمورداحتیاج کارفرماباشد،باتوجه به اینکه دراین حالت نبایدوجهی بابت برچیدن ساختمانهاوتاسیسات یادشده
به پیمانکارپرداخت شود،قیمت آن باتراضی طرفین تعیین وبه کارفرمافروخته وتحویل می شود.
ماده 41: صورت وضعیت قطعی
پیمانکاربایدحداکثرتایکماه ازتاریخ تحویل موقت،صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده رابراسا اسنادو مدارک
پیمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهیزات پای کارتهیه کندوبرای رسیدگی به مهند مشاورتسلیم نمایتد. مهنتد
مشاورصورت وضعیت دریافت شده رارسیدگی نموده وظرف متدت سته متاه بترای تصتوی کارفرماارستا متی
نماید.کارفرماصورت وضعیت دریافت شده راظرف مدت دوماه ازتاریخ وصو رسیدگی می کندونظرنهایی خودراضمن
ارسا یک نسخه ازآن به پیمانکاراعمم می دارد.درصورتی که پیمانکارظرف مهلت تعیین شده بترای تهیته صتورت
وضعیت قطعی اقدام نکندباتاییدکارفرما،مهند مشاوربه هزینه پیمانکاراقدام به تهیه آن متی کنتدوپ ازامضتای
پیمانکاربرای تصوی کارفرماارسا می دارددرصورتی که پیمانکارازامضای صورت وضعیت ختودداری کندمهنتد
مشاوربدون امضای پیمانکارصورت وضعیت رابرای کارفرمامی فرستد.
درحالتی که پیمانکار،صورت وضعیت راقبمه امضانموده است اگراعتراضی نسبت به نظرکارفرماداشته باشدیادر حتالتی
که صورت وضعیت راقبمهامضانکرده است ونسبت به نظرکارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداکثر ظرف مدت یتک
ماه ازتاریخ وصو صورت وضعیت باارائه دلیل ومدرک،یکجابه اطمع کارفرمامی رساند.کارفرما حداکثرظرف متدت
یک ماه ازتاریخ وصو نظرپیمانکار،به موارداعتراض رسیدگی می کندوقبو یاردآنهارااعمم می نمایتد.پیمانکارمی
تواندبرای تعیین تکلیف آن قسمت ازاعتراض خودکه موردقبو کارفرماواقع نمی شودطبق ماده 53 اقدام نماید.
درصورتی که پیمانکارظرف مدت تعیین شده به صتورت وضتعیت اعتتراض نکندصتورت وضتعیت قطعتی ازطترف
پیمانکارقبو شده تلقی می شود
مقادیرکارهاکه به ترتی باالدرصورت وضعیت قطعی منظورمی شودبه تنهایی قاطع است وماهخذتسویه حساب قرارمی
گیردهرچندکه بین آنهاومقادیری که درصورت وضعیتهای موقت منظورگردیده است،اختمف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعیت قطعی تصوی شده وسایر حسابهای پیمانکار،پیمانکاربدهکارنباشد،نصف تضمین حسن
انجام کارآزادمی شود.
تبصره- درمواردی که طبق مواد47 یا48 پ ازفسخ یاخاتمه پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعتی متی
شود،مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی،به ترتی ازتاریخ صورت برداری یاتاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد.
ماده 41: تحویل قطعی
درپایان دوره تضمین تعیین شده درماده 5 موافقتنامه کارفرمابنابه تقاضای پیمانکاروتاهییدمهند مشاور،اعضای هیات
تحویل قطعی وتاریخ تشکیل هیات رابه همان گونه که درماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است معتین وبته
پیمانکارابمغ می کندهیات تحویل قطعی پ ازبازدیدکارهاهرگاه عی ونقصی که ناشی ازکارپیمانکار باشدمشتاهده
ننماید،موضوع پیمان راتحویل قطعی می گیردوبی درنگ صورتمجل آن راتنظتیم وبترای کارفرمتا ارستا متی
کندونسخه ای ازآن راتاابمغ ازسوی کارفرما،به پیمانکارمی دهدوسپ کارفرماتصتوی تحویتل قطعتی کاررابته
پیمانکارابمغ می نماید.
تبصره 1.هرگاه هیات تحویل قطعی عی ونقصی ناشی ازکارپیمانکارمشاهده کندبرای رفع آنهتاطبق متاده 42
رفتارمی شود.
تبصره 2.اگرپیمانکاردرپایان دوره تضمین تعیین شده درماده 5 موافقتنامه تقاضای تحویل قطعتی کارراننمایتد
مکلف به رفع نواقص ناشی ازکارخودکه تاتاریخ تقاضای تحویل قطعی بروزکرده استت متی باشتدوتاریخ تقاضتای
پیمانکارممک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.
تبصره 3.اگرکارفرماباوجودتقاضای پیمانکاراقدام به اعزام هیات تحویل نکندواین تاهخیرپیش ازدو ماه به طتو
انجامدوپ ازدرخواست مجددپیمانکاروانقضای یک ماه ازتاریخ تقاضای مجددکارفرمادراین زمینته اقتدامی نکنتد
عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گرددوبایداقدامات پ ازتحویل قطعی درموردآن انجام شود.
ماده 42: مسلولیتهای دوره تضمین
اگردردوره تضمین،معای ونقایصی درکارببینندکه ناشی ازکارپیمانکارباشد،پیمانکارمکلف است که آن معای ونقایص
رابه هزینه خودرفع کند.برای این منظورکارفرمامرات راباذکرمعای ونقایص ومحل آنهابته پیمانکتار ابتمغ متی
کندوپیمانکاربایدحداکثر15 روزپ ازابمغ کارفرما،شروع به رفع معای ونقایص کندوآنهاراطی مدتی که موردقبو
کارفرماست،رفع نماید.هرگاه پیمانکاردرانجام این تعهدقصورورزدیامسامحه کندکارفرماحق داردآن معای ونقتایص
راخودش یابه ترتیبی که مقتضی بداندرفع نمایدوهزینه آن رابه اضافه 15 درصتدازمحل تضتمین پیمانکاریتاهرنوع
مطالبات وسپرده ای که پیمانکارنزداوداردبرداشت نماید.
هزینه های حفاظت نگهداری وبهره برداری کارهای تحویل موقت شده دردوره تضمین به عهده کارفرماست.
فصل پنجم
حوادث قهری،فسخ،ختم،تعلیق،هزینه تسریع،خسارت تاهخیر،تسویه حساب،حل اختمف
ماده 43: بروزحوادث قهری
جنگ،اعم ازاعمم شده یانشده انقمبهاواعتصابهای عمومی،شیوع بیماریهای واگیردار،زلزله،سیل وطغیانهای غیر عادی
آتش سوزیهای دامنه دارومهارنشدنی،طوفان وحوادث مشابه خارج ازکنتر دوطرف پیمتان کته درمنطقته اجترای
کاروقوع یابدوادامه کاررابرای پیمانکارناممکن سازدجزوحوادث قهری به شمارمی رودودرصورت بروز آنهابه ترتیت
زیرعمل می شوددربروزحوادث قهری هیچ یک ازدوطرف مسلو خسارتهای واردشده به طرف دیگردراثراین حوادث
نیست.
الف(پیمانکارموظف است که حداکثرکوشش خودرابرای حفاظت ازکارهای اجراشده که دروضعیت قهری رها
کردن آنهامنجربه زیان جدی می شودوانتقا مصالح وتجهیزات پای کاربه محلهای مطملن وایمن به کاربردکارفرمتا
نیزبایدتمام امکانات موجودخودرادرمحل درحدامکان برای تسریع دراین امردراختیارپیمانکارقراردهد.
ب (درموردخسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان تاسیسات وساختمانهای موقت ماشین آالت وابزاروو
وسایل پیمانکاربه شرح زیرعمل می شود.
1)هرگاه خسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان مشمو بیمه موضوع بند”ج”ماده21 باشدبرای جبتران
آن طبق همان ماده اقدام می شود.
2)اگرخسارتهای واردشده به کارهای موضوع پیمان مشمو بیمه موضوع بند”ج”ماده 21 نیستت یتامیزان آن
برای جبران خسارتها کافی نباشدجبران خسارت به عهده کارفرماست.
3)جبران خسارتهای واردشده به ساختمانهاوتاهسیسات موقت ماشین آالت وابزارووستایل پیمانکارباتوجته بته
بند”د”ماده 21 به عهده پیمانکاراست.
منظورازجبران خسارتهای یادشده دربندهای”ب-1″و”ب-2″اعاده کارها به صورت پیش ازوقوع حادثته استت.پ
ازرفع وضعیت قهری اگرکارفرمااعاده کارها رابه حالت پیش ازوقوع حادثه الزم ومیسربداندپیمانکارمکلف است کته
اجرای کارهارابی درنگ آغازکنددراین صورت تمدیدمدت مناسبی بترای اعتاده کارهابته وضتع اولیته ازستوی
پیمانکارپیشنهاد می شودکه پ ازرسیدگی وتاییدمهند مشاوروتصوی کارفرمابه پیمانکارابمغ می گردد.
ج (اگرکارفرماادامه یااعاده کارها به وضع اولیه راضروری تشخیص ندهدیااگروضعیت قهری بیش ازشش متاه
ادامه یابدبدون رعایت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد
کارفرماهزینه های توقف کارپیمانکاررابرای مدت مازادبریک ماه او طبق بندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداختت متی
کند.
ماده 44: ممنوعیت قانونی
پیمانکاراعمم می کندکه درموقع عقدپیمان مشمو منع مداخله،مصوب بیست ودوم دیماه یکهزاروسیصدوسی وهفتت
نیست ودرصورتی که خمف آن برای کارفرمامحزرشودپیمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمی شود.
هرگاه ضمن انجام کارتاتحویل موقت پیمانکاربه علل زیرمشمو قانون پیشگفته شود:
الف(تغییراتی که درصاحبان سهام میزان سهام مدیران یابازرسان شرکت پیمانکارپیش آید.
ب (تغییراتی که دردستگاههای دولت یاکارفرماپیش آید
درحالت)الف(پیمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمی شود.درحالت)ب(به محض وقوع منع قانونی پیمانکارمکلف است که
مرات رابه کارفرمااعمم کندودرصورتی که مانع قانونی رفع نشودکارفرمابه پیمان خاتمه می دهتدوطبق متاده 48
باپیمانکارعمل می کنداگرپیمانکارمرات رابه موقع به کارفرمااعمم نکندپیمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمی شود.
ماده 45 : حقوو انحصاری ثبت شده
الف(پیمانکارکارفرمارادرمقابل تمام دعاوی،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتمالی حقتوو ثبتت شتده
تاهلیفات عمیم یانامهای تجاری ودیگرحقوو حمایت شده که دراجرای موضوع پیمان ایجاد شودمصون می دارد.
ب (کارفرماتاییدمی نمایدکه مفاداسنادومدارک پیمان به گونه ای نیست که موج نقض حقوو حمایتت شتده
شود. درصورتی که برای پیمانکارمعلوم شودکه رعایت اسنادومدارک پیمان ناگزیردرمواردی موجت نقتض حقتوو
حمایت شده می گرددبایدپیش ازهرنوع اقدام درموردآنهامرات رابه مهند مشتاوراعمم کندتاکارفرمانستبت بته
انجام تغییرات الزم به گونه ای که نقض حقوو حمایت شده برطرف شوداقدام نمایدونتیجه رابه پیمانکارابمغ کند.
ماده 46: مواردفسخ پیمان
الف(کارفرمامی توانددرصورت تحقق هریک ازمواردزیرپیمان راطبق ماده47 فسخ کند.
1)تاخیردرتحویل گرفتن کارگاه ازجان پیمانکاربیش ازمهلت تعیین شده دربند”ب”ماده28.
2)تاخیردرارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش ازنصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
3)تاهخیردرتجهیزکارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش ازنصف مدت تعیتین شتده دربنتد “ج”متاده 4
موافقتنامه فسخ پیمان دراین حالت درصورتی مجازاست که کارفرماقسمتی ازپیش پرداختت راکته بایدبعتدازتحویل
کارگاه پرداخت کندپرداخت کرده باشد.
4 )تاخیردرشروع عملیات موضوع پیمان بیش ازیک دهم مدت اولیه پیمان یادو ماه هرکدام که کمتراست.
5)تاخیردراتمام هریک ازکارهای پیش بینی شده دربرنامه زمانی تفصیلی بیش ازنصف مدت تعیین شده برای آن
کارباتوجه به ماده 31
6)تاخیردراتمام کاربه مدت بیش ازیک چهارم مدت پیمان باتوجه به ماده 31
7)عدم شروع کارپ ازرفع وضعیت قهری موضوع ماده43 وابمغ شروع کارازسوی کارفرما
8)بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یاتعطیل کردن کاربدون اجازه کارفرما،بیش از15 روز
9)عدم انجام دستورمهند مشاوربرای اصمح کارهای انجام شده معیوب طبق بند”د”ماده32
11)انحم شرکت پیمانکار.
11)ورشکستگی پیمانکاریاتوقیف ماشین آالت واموا پیمانکار ازسوی محاکم قضایی به گونه ای که موج توقف
یاکندی پیشرفت کارشود.
12)تاخیربیش ازیک ماه درپرداخت دستمزد کارگران طبق بند”و”ماده17
13)هرگاه ثابت شودکه پیمانکاربرای تحصیل پیمان یااجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل،پاداش یاهدایایی
داده است یاآنها یاواسطه های آنهارادرمنافع خودسهیم کرده است.
ب (درصورت احرازمواردزیر،کارفرماپیمان رافسخ می کند
1)واگذاری پیمان به شخص ثالت
2)پیمانکارمشمو ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد،به استثنای حالت پیش بینی شده دربند”ب”آن برای شتمو
ماده48.
ماده 47: اقدامات فسخ پیمان
الف(درصورتی که به علت بروزیک یاچندموردازحالتهای درج شده درماده46،کارفرماپیمان رامشمو فستخ
تشخیص دهد،نظرخودراباذکرمواردی که به استنادآنهاپیمانکاررامشمو فسخ می داند،به پیمانکارابمغ می کند.
پیمانکارمکلف است که درمدت 11 روزازتتاریخ ابتمغ کارفرمادرصتورتی کته دالئلتی حتاکی ازعتدم انطبتاو
نظرکارفرماباموارداعمم شده داشته باشدمرات رابه اطمع کارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعیین شده پاسخی ازسوی
پیمانکارنرسدیاکارفرمادالیل اقامه شده اورامردودبداندکارفرمافسخ پیمان رابه پیمانکارابمغ می کندوبدون احتیتاج
به انجام دادن تشریفات قضایی،به ترتی مفاداین ماده عمل می نماید.
درصورتی که تصمیم کارفرمابرای فسخ پیمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46 باشدموضوع فستخ پیمتان
بایدبدواهبه وسیله هیاتی متشکل ازسه نفر به انتخاب وزیریاباالترین مقام سازمان کارفرما)درموردسازمانهایی که تتابع
هیچ یک ازوزارتخانه ها نیستند(بررسی وتایید شودوموردموافقت وزیریا باالترین مقام سازمان کارفرماقرارگیردوسپ
به پیمانکارابمغ شود.
ب (کارفرماتضمین انجام تعهدات وتضمین حسن انجام کارکسرشده راضبط وبه حساب خزانه واریزمی کندوبی
درنگ کارگاه تاسیسات وساختمانهای موقت مصتالح وتجهیزات،ماشتین آالت وابزاروتمتام تتدارکات موجتوددرآن
رادراختیارمی گیردوبرای حفاظت آن اقدام الزم معمو می دارد.سپ بی درنگ ازپیمانکاردعوت می کندکه ظرف
یک هفته نماینده ای برای صورت برداری وتهیه صورتمجل کارهای انجام شده وتمام مصالح،تجهیزات،ماشتین آالت
وابزاروتدارکات دیگرکه درکارگاه موجوداست معرفی نماید.هرگاه پیمانکارازمعرفی نماینده ظرف مدت تعیین شتده
خودداری کندیانماینده معرفی شده ازجان اودرموعدمقرربرای صورت برداری حاضرنشتودکارفرمابه منظورتتاهمین
دلیل باحضورنماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید وپیمانکارحق هیچ گونه اعتراضی دراین مورد
رانداردپ ازصورت برداری پیمانکاربی درنگ طبق ماده 41 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی ازکارهتای انجتام
شده می کند.
ج (کارفرماتاسیسات وساختمانهای موقت راکه درکارگاه احتداث شتده وبترای ادامته کتارمورد نیازاستت
دراختیارمی گیردوبهای آنهارابرابرارزش مصالح وتجهیزات بازیافتی که باتوافق دوطرف تعیین می شتودباتوج ه بته
اینکه دراین مواردنبایدوجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکارپرداختت شتودبه حستاب طلت پیمانکتارمنظورمی
کنداگرتاسیسات وساختمانهای پیشگفته درخارج ازمحلهای تحویلی کارفرماایجادشده باشدکارفرمابهای اجاره آنهاراکه
باتوافق دوطرف تعیین می شودبرای مدتی که به منظورتکمیل کاردراختیارخواهدداشت به پیمانکارپرداخت می کند.
د (کارفرمامی تواند ماشین آالت وابزارووسایل متعلق به پیمانکارراکه درکارگاه موجوداستت وبته تشتخیص
خودبرای اتمام کارموردنیازبداند،برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنهاباماشتین آالت دیگترالزم استت
دراختیاربگیردوهزینه اجاره آنهاراکه باتوافق دوطرف تعیین می شودبه حساب طل پیمانکارمنظورنمایتدکارفرمانمی
تواندبدون موافقت پیمانکارماشین آالت اورابیش ازمدتهای تعیین شده درزیردراجاره خودبگیرد.
1)درموردماشین آالت ثابت دستگاه مرکزی بتن،کارخانه آسفالت وماشین آالت خاصی که نام آنهادرشترایط
خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابرمدتی که ازرابطه زیربدست می آید.
مبلغ صورت وضعیت قطعی
مدت اولیه پیمان * )———————— – 1 + )3 ماه =
مدت اختیارکارفرمابرای اجاره
مبلغ پیمان
2)درموردسایرماشین آالت،برابرده ماه.
اگرپیمانکاربه کارفرمابدهکارباشتد،کارفرمابه میتزان طلت ختود،اقممی ازماشتین آالت وابزارووستایل
پیمانکارراکه توسط کارشنا یاکارشناسن منتخ طرفین ارزیابی می شوددراختیارمی گیردوبارعایت قوانین جتاری
کشور،به تملک قطعی خوددرمی آورد.
ه (کارفرماازمصالح وتجهیزات پای کارآنچه طبق مشخصات بوده وبرای اجرای پیمان تهیه شده است قبو می
کند وبهای آن رابراسا نترپ متعتارف روزدرتتاریخ خریدکته موردتوافتق دوطترف باشتد،به حستاب طلت
پیمانکارمنظورمی نماید.
و (پیمانکاربادریافت ابمغ فسخ پیمان،بی درنگ فهرست مصالح وتجهیتزات ستفارش شتده بترای اجترای
کارراهمراه باشرایط خریدآنهابرای کارفرما ارسا می نمایدکارفرماتاده روزازدریافت فهرستت پیشتگفته اقممتی
ازمصتتالح وتجهیتتزات ستتفارش شتتده راکتته موردنیازتشتتخیص متتی دهدبتته پ یمانکتتاراعمم متتی
نمایدتاپیمانکارقراردادخریدآنهارابه کارفرمامنتقل نماید.مبالغی که بابت خریتد ایتن مصتالح وتجهیتزات ازستوی
پیمانکارتاهدیه شده است درمقابل تسلیم اسنادومدارک آن به حساب طل پیمانکارمنظورمی گرددوتاهدیته بقیته بهتای
خریدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده کارفرماخواهد بود.
ز (هرگتتتاه پیمانکتتتارظرف دوهفتتتته ازتتتتاریخ ابتتتمغ کارفرمابتتته منظورتوافتتتق دراجتتترای
بندهای”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودیاتوافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرمایک یاچندکارشتنا رستمی دادگستتری
انتخاب می نماید.نظراین کارشنا یاکارشناسان برای طرفین قطعی است وحق الزحمته آنتان راازکارفرمتا متی
پردازدوبه حساب بدهی پیمانکارمنظورمی کند.
ح (پیمانکارمکلف است که مازاد مصالح وتجهیزات ودیگرتدارکات خودراکه درمحلهای تحویلی کارفرما بتاقی
مانده است حداکثرظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابمغ کارفرماازمحلهای یادشده خارج کند.درغیراین صورت کارفرمامی
توانتتدبرای ختتارج کتتردن آنهتتا بتته هرنحوکتته مقتضتتی بدانتتدعمل نمایدوهزینتته هتتای آن رابتته حستتاب
بدهکارپیمانکارمنظوردارد.دراین حالتپیمانکارنمی تواندنسبت بته ضترروزیان واردشتده بته امتوا وداراییهتای
خوددعوایی مطرح نماید.
ط (ازتاریخ ابمغ فسخ پیمان تاتاریخی که صورت برداریها وارزیابی طبق این ماده پایان می یابد،نصف هزینه
های مربوط به نگهداری وحفاظت کارگاه به عهده کارفرماونصف دیگر به عهده پیمانکاراست.این مدت نبایدازسه متاه
بیشترشوددرغیراین صورت،هزینه های مربوط به نگهداری وحفاظت کارگاه برای ایام بتیش ازسته متاه بته عهتده
کارفرماست.
ماده 48: خاتمه پیمان
هرگاه پیش ازاتمام کارهای موضوع پیمان،کارفرمابدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکارباشد،بنابه مصلحت خودیاعلتل
دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان راباتعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نبایدبیشتتراز 15
روزباشدبه پیمانکارابمغ می کندکارفرماکارهایی راکه ناتمام ماندن آنها موج بروزخطریازیان مسلم است درایتن
ابمغ تعیین می کندومهلت بیشتری به پیمانکارمی دهدتاپیمانکاربتوانددرآن مهلت این گونته کارهاراتکمیتل کنتدو
کارگاه راآماده تحویل نماید.اقدامات پ ازخاتمه دادن پیمان به شرح زیراست:
الف(کارفرماآن قسمت ازکارهاراکه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحویل قطعی وآن قسمت
راکه پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده درماده 39 تحویل موقت می گیرداگرمعایبی درموردکارهتای ناتمتام
مشاهده شودپیمانکارمکلف است به هزینه خوددرمدت مناسبی که باتوافق کارفرماتعیین می شودرفع عی نمایدوسپ
تحویل قطعی دهددرصورتی که پیمانکاردرمهلت مقرررفع نقص نکند کارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص
می نماید.تاحدی که موردلزوم ودرخواست کارفرماست،پیمانکاربایدنقشته ه ا،کاتالوگها،قراردادهتای باپیمانکتاران
جزءوسایرمدارک اجرای کارراتحویل کارفرما دهد.
ب (صورت وضعیت کارهای انجام شده،طبق ماده 41 تهیه می شود.
ج (درموردمصالح وتجهیزات موجودوسفارش شده به شرح زیراقدام می شود:
1)مصالح وتجهیزات موجوددرکارگاه که طبق مشخصات فنی بوده وبرای اجرای موضوع پیمان تهیه شتده استت
اندازه گیری وبهای آنهابراسا نرپ متعارف روزدرتاریخ خرید،که موردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعیت قطعی
منظورمی شود.
2)پیمانکاربادریافت ابمغ خاتمه پیمان بی درنگ فهرست مصتالح وتجهیتزات ستفارش شتده بترای اجترای
کارراهمراه باشرایط خریدآنهابرای کارفرما ارسا می نماید.کارفرماتاده روزازدریافتت فهرستت پیشتگفته،اقممی
ازمصالح وتجهیزات سفارش شده راکه موردنیازتشخیص متی دهدبته پیمانکتاراعمم متی نمایتدتاپیمانکارقرارداد
خریدآنهارابه کارفرما منتقل نماید.مبالغی که بابتت خریتداین مصتالح وتجه یتزات ازستوی پیمانکارتادیته شتده
است،درمقابل تسلیم اسنادو مدارک آن به حساب طل پیمانکتارمنظورمی گرددوتادیته بقیته بهتای خریتدوهرنوع
تعهدمربوط به آنهابه عهده کارفرماخواهد بود.
3)پیمانکاربایدبی درنگ پ ازدریافت ابمغ خاتمه پیمان،تمام قراردادهای خودباپیمانکاران جتز ء واشتخاص
ثالت راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهای خریدمصالح وتجهیزاتی که موردنیازکارفرمانیست پ ازاعمم نظرکارفرماطبق
بند2،انجام می شود.
د (درصورتی که پیمانکاربه منظوراجرای موضوع پیمان،درمقابتل اشتخاص ثالتت تعهتداتی کترده استت
ودراثرخاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه وخسارتهایی بته اشتخاص گتردد،این هزینته هاوخستارتها،پ
ازرسیدگی وتاییدکارفرما،به حساب بستانکاری پیمانکارمنظورمی شود.
ه (کارفرماتاسیسات وساختمانهای موقتی راکه درکارگاه احداث شده استت دراختیتارمی گیرد.بهتای ایتن
تاسیسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهایی که قبمهبه پیمانکارشده است،باتوافق دوطرف تعیین می شودوبه حساب
طل پیمانکارمنظورمی گرددوبابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود.اگرتاسیسات وساختمانهای
پیشگفته درخارج ازمحلهای تحویلی کارفرماایجادشده باشد،کارفرمابهای اجاره آنهاراکه باتوافق دوطرف تعیین متی
شود، برای مدتی که به منظورتکمیل کاردراختیارخواهد داشت به پیمانکارپرداخت می کند.
و (پیمانکارمکلف است که مازاد مصالح وتجهیزات ودیگر تدارکات خودراکه درمحلهای تحویلی کارفرمابتاقی
مانده است،حداکثرظرف سه ماه ازتاریخ ابمغ کارفرماازمحلهای یادشده خارج کنتددرغیراین صتورت کارفرمتامی
تواندبرای ختارج کتردن آنهابته هرنحوکته مقتضتی بدانتدعمل نمایدوهزینته هتای آن رابته حستاب بتدهی
پیمانکارمنظوردارد.درغیراین صورت پیمانکارنمی تواندنسبت بته ضترروزیان واردشتده بته امتوا وداراییهتای
خوددعوایی مطرح نماید.
ز (درموردتضمینهای پیمانکار به ترتی زیرعمل می شود.
1)تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمی شودبااین تفاوت که آخترین
صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثرتا یک ماه پ ازتحویل کاراعم ازقستمت تحویتل موقتت شتده
وتحویل قطعی شده بااحتساب مصالح پای کارتهیه می شود.
2)تضمین حسن انجام کارقسمت تحویل موقت شده وقسمت تحویل قطعی شده هریک جداگانه طبتق متاده 35
آزادمی شود.
ماده 49: تعلیق
الف(کارفرمامی توانددرمدت پیمان اجرای کاررابرای یک باروحداکثر سه متاه معلتق کنتددراین صتورت
بایدمرات راتعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطمع دهد.درمدت تعلیق پیمانکارمکلف است که تمام کارهای انجام
شده مصالح وتجهیزات پای کار تاسیسات وساختمانهای موقت رابراسا پیمان به طور شایسته حفاظت وحزاست کند.
ب (کارفرماهزینه های باالسری پیمانکاررادردوران تعلیق به میزان تعیین شده دراستنادومدارک پیمتان بته
پیمانکار می پردازد.اگردراسنادومدارک پیمان تعیین هزینه های یادشده به توافق طرفین درزمان ابمغ تعلیق موکو
شده باشدکارفرمادرموردمیزان آن باپیمانکارتوافق می نماید.درصورتی که دراسنادومدرک پیمان هیچ نوع پیش بینی
برای پرداخت هزینه های باالسری پیمانکاردردوره تعلیق نشده باشدکافرماماهانه مبلغتی معتاد 11 درصدمتوستط
کارکرد فرضی ماهانه رابه پیمانکارمی پردازداگربه دستورکارفرما،قسمتی ازکارمتوقف شود،بابت هزینه های پیشگفته
درمدت تعلیق ماهانه مبلغی معاد 11 درصد متوسط فرضی ماهانه به تناس مبلغ کارمتوقف شده به پیمانکارپرداختت
می شودبرای تعیین هزینه تعلیق کسرماه به تناس محاسبه می شود.
تبصره – درصورتی که پیش ازآغازعملیات موضوع پیمان تعلیق پیمان ازسوی کارفرما ابمغ شود 81 درصدهزینه
تعلیق محاسبه شده طبق این بندبه پیمانکارپرداخت می شود.
ج (کارفرماوپیمانکاردرموردماشین آالتی که پیمانکارمایل است درمدت تعلیق ازکارگتاه ختارج نمایدبتدون
پرداخت هیچ نوع هزینه ای توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعدادازماشین آالت که درکارگاه باقی
می مانند براسا توافق طرفین به پیمانکارپرداخت می شود.
د (درصورتی که تعلیق بیش ازسه ماه ضروری باشدکارفرما می تواندباموافقت پیمانکارمدت تعلیق رابرای یک
باروحداکثرسه ماه باشرایط پیشگفته افزایش دهد.درصورت عدم موافقت پیمانکارباتعلیق بیش ازسه ماه پیمان خاتمته
یافته وطبق ماده 48 عمل می شود.
ه (هرگاه عوامل موج تعلیق کاربرطرف شودکارفرماباتعیین مهلتی برای پیمانکاربته منظورآمتاده نمتودن
کارگاه تاریخ شروع مجدد کاررابه پیمانکار ابمغ می کند.
ماده 51: هزینه تسریع کار،خسارت تاهخیرکار
الف(اگردرمقابل اتمام پیش ازموعدکاردراسنادومدارک پیمان پرداخت هزینه تسریع کاربه پیمانکارپیش بینی
شده باشدوپیمانکارپیش ازستپری شتدن متدت پیمتان عملیتات موضتوع پیمتان راتکمیتل کنتدوآماده تحویتل
نماید،پیمانکارمحق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد.
ب (درپایان کاردرصورتی که مدت انجام کار بیش ازمدت اولیه پیمان به عموه مدتهای تمدیتد شتده پیمتان
باشدمهند مشاور بارعایت ماده 31 ورسیدگی به دالیل پیمانکارمدت تاخیرغیرمجازپیمانکارراتعیین متی کنتدتاپ
ازتصوی کارفرمابه شرح زیرممک محاسبه خسارت تاخیرقرارگیرد.
1)هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازازیک دهم مدت پیمان بیشترنشودبرای هرروزتاخیر،یک دوهزارم مبلغ باقی
مانده کارکه دراجرای آنتاخیرشده است.
2)هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازاز یک دهم مدت پیمان بیشترشود،تایک دهم مدت پیمان طبق بند 1 وبترای
مازادبرآن تا یک چهارم دت پیمان برای هرروز تاخیریک هزارم مبلغ باقی مانده کارکه دراجرای آن تاخیرشده است.
3)هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجازازیک چهارم مدت پیمان بیشترشودولی پیمان ادامه یابد،مجموع خسارتهای
تاهخیرقابل دریافت ازپیمانکارنمی تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپایه بند)2)بیشترشودومدت اضافه بریک چهارم
مدت پیمان برای ادامه وانجام کاربدون دریافت خسارت منظورمی شود.
4)مبلغ باقیمانده کارکه دراجرای آن تاخیرشده است عبارت است ازمبلغ پیمان منهای مبلغ صتورت وضتعیت
مربوط به کارهای انجام یافته تاآخرین روزمدت پیمان.
5)درصورتی که پیمان طبق ماده 46 فسخ گرددیاطبق ماده 48 به پیمان خاتمه داده شودتاخیرکارنستبت بته
برنامه زمانی تفصتیلی بارعایتت متاده 31 بررستی شتده میتزان مجتاز وغیرمجتازآن تعیتین متی شتود.بابت
تاضخیرغیرمجازپیمانکار،طبق مفاداین بند،پرداخت خسارت تاهخیربه پیمانکرتعلق می گیرد. دراین حالتت،مبلغ بتاقی
مانده کارکه دراجرای آن تاخیرشده است،عبارت است ازمبلغ کارهایی که طبق برنامه زمتانی تفصتیلی وبتادرنظر
گرفتن تاهخیرمجاز پیمانکاربایدتاتاریخ فسخ یاخاتمه پیمان انجام می شد،منهای مبلغ کارهای انجام شده.
6)درمواردی که اخذ خسارت تاهخیربیش ازارقام درج شده دراین ماده ضروری باشدودراسنادومدارک پیمان
میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت تاهخیررابراسا آن محاسبه می کنند.
ماده 51: صورتحساب نهایی
صورتحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه روزازتاریخ تصوی صتو رت وضتعیت قطعتی توستط کارفرماتهیته متی
شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 41 تهیه وتصوی می شودومبلغی براسا استنادومدارک
پیمان به مبلغ باالاضافه یاازآن کسرمی گردد مانندوجوه ناشی ازتعدیل آحادبها بهای مصالح تجهیزات وماشتین آالت
تحویلی کرفرمابه پیمانکارمبلغ جبران خسارت یاجریمه های رسیدگی وقطعی شده.
صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرمادرصورتی که موردقبتو پیمانکارباشدتوستط کارفرماوپیمانکارامضتامی
شود.اگرپیمانکاربه صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرمامعترض باشدوآن راامضانکند بایدظرف یک متاه نظتر
خودرابامدرک کافی به کارفرمابنویستدوگرنه صورتحستاب نهتایی ازطترف پیمانکارپذیرفتته شتده تلقتی متی
شود.کارفرمادرصورت تاییداعتراض پیمانکارصورتحساب نهایی رااصمح می کندودوطرف پیمان آن راامضامی کنند.
صورتحساب نهایی تاییدشده به شرح باالکه ممک تسویه حساب پیمانکارطبق ماده 52 قرارمی گیردبرای دوطرف پیمان
قطعی است وهرگونه اعتراض وادعایی درمورد آن بی تاثیرمی باشد.درصورتی که پیمانکارنسبت به صورتحساب نهایی
تهیه شده توسط کارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعیتین شتده اعتمم کنتدواعتراض اوموردپتذیرش
کارفرماقرارنگیرد پیمانکارمی تواندبرای حل مسلله طبق ماده 53 اقدام نماید.
تبصره 1.درصورتی که به علت تاخیردررسیدگی آخرین صورت وضتعیت موقتت یاصتورت وضتعیت قطعتی
یاتاخیردرتهیه صورتحساب نهایی هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکارایجادشتودکارفرمااین هزینته
های اضافی راکه ازسوی پیمانکارتامین شده به اوپرداخت می کندواگر مدت تاخیردرآزاد کردن هریک ازتضمینهاازسه
ماه بیشترشود،کارفرماتضمین مربوط راآزادمی نماید
تبصره 2.هرگاه براستا صتورت وضتعیت قطعتی معلتوم شتودکه درآخترین صتورت وضتعیت موقتت
پیمانکاربدهکارنبوده یابدهی اوکمترازنصف کسورتضمین حسن انجام کاربوده است یاطبق صورتحساب نهایی مشخص
شودکه درزمان تصوی صورت وضعیت قطعی پیمانکاربدهکارنبوده است کارفرماباید بی درنتگ تضتمین آزادنشتده
مربوط به هریک ازمدارک یاد شده راآزادکرده وهزینه تمدیدآن راکه ازسوی پیمانکارتامین شده است برای مدتی که
درآزادنمودن آنهاتاهخیرایجادگردیده پرداخت کند.
ماده 52: تسویه حساب
الف(هرگاه براسا صورتحساب نهایی که به شرح ماده 51 تهیته شتده استت پیمانکازبستانکارشتود طلت
اوحداکثردرمدت یک ماه ازتاریخ امضای صورتحساب نهایی یااعمم کارفرما پرداخت می گرددوبه غیرازنصف تضمین
حسن انجام کارکه تاتحویل قطعی بایدنزد کارفرماباقی بمانددیگر تضمینهای پیمانکارازهرنوع کته باشتدبی درنتگ
آزادمی شود.
ب (هرگاه براسا صورتحساب نهایی پیمانکاربدهکارشود مکلف است که درمدت یک متاه ازتتاریخ امضتای
صورتحساب نهایی یااعمم کارفرما به شترح بتاال طلت کارفرمتا رابپردازدواگترازاین پرداختت استتنکاف ورزد
یاتاخیرنمایتدکارفرماحق داردبتدون انجتام تشتریفات قضتایی طلت خودراازمحتل ستپرده هتاو تضتمینهای
پیمانکار)درصورتی که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد(وصو نمایدواگرمبالغ این تضمینها تکافو ننمایدبارعایت قوانین
جاری کشورازدیگر داراییهای اووصو کند.هرگاه پیمانکاردرمهلتت مقرردربتاال طلت کارفرماراپرداختت کندبته
غیرازنصف کسورتضمین حسن انجام کارکه تاتحویل قطعی نزدکارفرماباقی می ماندبقیه ضمانتنامه هاوسپرده های اوبه
هرعنوان که باشدبی درنگ آزدمی شود.
ماده 53: حل اختمف
الف(هرگاه دراجرایاتفسیرمفادپیمان بین دوطرف اختمف نظر پیش آیددوطرف می توانندبرای حل سریع آن
قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختمف به داوری طبق بند”ج”برحس موردبه روش تعیتین شتده
دربندهای 1 و2 عمل نماید
1)درموردمسائل ناشی ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی که به استناد ماده23 قتانون برنامته
وبودجه ازسوی سازمان برنامه وبودجه ابمغ شده است هریک ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگتونگی اجترای
بخشنامه مربوط رااستعمم نماید ودوطرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه وبودجه اعمم می شود عمل کنند.
2)درمورداختمف نظرهایی که خارج ازشمو بندیک است رسیدگی واعمم نظردربتاره آنهابته کارشتنا
یاهیات کارشناسی منتخ دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظتری کته ازستوی کارشتنا یاهیتات کارشناستی
درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط اعمم می گرددعمل کنند.
ب (درصورتی که دوطرف درانتخاب کارشنا یاهیات کارشناسی موضوع بند 2 به توفق نرسندیا نظراعمم شده
طبق بندهای 1 و2 موردقبو هریک ازدوطرف نباشد برای حل اختمف طبق بند”ج”اقدام می گردد.
ج (هرگاهدراجرایاتفسیر مفادپیمان بین دوطرف اختمف نظرپیش آیدهریک ازطرفهتا متی توانددرخواستت
ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختمف به داوری رابه رئی سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید.
تبصره 1.چنانچه رئی سازمان یاد شده باتقاضای مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختمف شتورای عتالی
فنی خواهدبود.
تبصره2.رسیدگی و اعمم نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می شودپ
ازاعمم نظرشورای یادشده طرفها برطبق آن عمل می نمایند.
د (ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختمف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دوطترف نمتی
دهدوموج آن نمی شود که یکی ازدوطرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
ماده 54.قوانین ومقررات حاکم برپیمان
قوانین ومقررات حاکم براین پیمان منحصراهقوانین ومقررات کشورجمهوری اسممی ایران است.