ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی

آجری بزرگنمایی مرکزی چهار ستونه