عملیات اجرایی و تکمیل ۸واحد مجتمع خدماتی و بهداشتی

مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت عملیات اجرایی و تکمیل 8 واحد مجتمع خدماتی بهداشتی در استان فارس