فراخوان عمومی انتخاب مجری طرح برگزاری نمایشگاه های خارجی 1399

فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت همکاری در اجرای

طرح برگزاری نمایشگاه های خارجی گردشگری سال 1399

 

شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استناد ابلاغیه شماره 54999/983400 مورخ 26/08/1398 معاونت محترم گردشگری وزارت متبوع در نظر دارد تا نسبت به انتخاب مجری توانمند جهت برگزاری پاویون ج.ا.ا ایران در نمایشگاه های خارجی گردشگری و رویدادهای بین المللی به تعداد 23 عنوان که پس از ابلاغ شرکت هر کدام قابل عملیاتی شدن خواهد بود به شرح جدول بارگذاری شده در سایت شرکت اقدام نماید.

 

فراخوان عمومی سال 99

ارزشیابی مجریان خارجی

نمایشگاههای خارجی سال 99

نمونه قراردا خارجی سال 99