فراخوان عمومی شهر گردشگری

فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند جهت همکاری در اجرای طرح «ایجاد چارچوب مستدل علمی و رویه اجرایی استاندارد برای برنامه ریزی، استقرار و اجرایی نمودن طرح ارزیابی تخصصی، اعتبارسنجی و رتبه بندی مقاصد گردشگری کشور(شهرگردشگر) »

 • شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد تا نسبت به انتخاب مجری توانمند جهت همکاری در اجرای طرح فوق الذکر اقدام نماید .
 • نام و نشانی شرکت:شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به آدرس تهران خ توانیر – خ نظامی گنجوی – خ پیوند –کوچه پله 7- پلاک 10- واحد دبیرخانه .
 • آدرس سایت شرکت : iwtdc.ir
 • شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اطلاعات از قبیل فرم ارزشیابی، شرایط شرکت در فراخوان و سایر اطلاعات به آدرس سایت این شرکت مراجعه نموده و نمونه قرارداد را پس از مهر و امضاء به همراه تضمین مورد نظر و سایر مستندات به آدرس این شرکت ارسال نمایند.
 • مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: طی ساعات اداری از تاریخ10/03/99 لغایت 17/03/1399.
 • زمان بازگشایی پیشنهادات: مورخ 18/03/1399 راس ساعت 10 صبح روز یک شنبه.
 • موارد الزامی طرح های پیشنهادی و سایر شرایط :
 • دارای مدلی بومی، جامع و پویا برپایه معیارها و شاخص­های بین­المللی اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری شهری که به تایید معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیده باشد .
 • ایجاد مبنای آماری جامعی برای جهت­دهی به تصمیم­سازی­ها و اقدامات توسعه­ای و ترویجی برندهای شهری کشور در حوزه گردشگری.
 • فراهم آوردن بستری برای ارزیابی شهرهای کشور از منظرگردشگری، توسط کلیه گروه­های ذینفع اصلی(سازمان مدیریت مقصد، گردشگران داخلی و خارجی، جامعه محلی)
 • ایجاد مکانیزمی برای تجمیع، پردازش و انتقال بازخوردهای گردشگران و جامعه محلی به سازمان­های مدیریت مقصد .
 • تجربه موفق عملیاتی و اجرایی در حوزه اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری (حداقل 3 طرح اجرایی تکمیل شده با تایید وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه:سفته به نفع فراخوان دهنده به مبلغ 2.000 میلیون ريال .
 • محل اجرای کار: کل کشور(سراسری).
 • هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده فراخوانبوده و شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.