مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به استان خراسان رضوی سفر کرد