معاونت اداری و مالی

شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

  • انجام سایر وظایف مشابه در رابطه با شغل

  • نظارت و پیگیری کلیه مطالبات شرکت از واحدها،سازمانها و ادارات ذیربط

  • اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت نقدینگی شرکت،تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده بهینه از امکانات مالی

  • نظارت و مشارکت در استقرار و بازنگری سیستم مالی شرکت،نظارت بر اجرای آن و کنترل ارزیابی عملیات انجام شده

  • نظارت،کنترل برکلیه امورات مربوط به حسابداری،حقوق و دستمزد کارکنان اداری،پرسنلی،رفاهی و کارگزینی واحدهای تحت نظارت

  • تهیه و تدوین دستورالعمل های مالی،طرح ریزی فرمها و گزارشات مالی و تشخیص و انتخاب رویه ها و روشهای صحیح و مناسب حسابداری و بودجه بندی

  • برنامه ریزی ،سازماندهی تقسیم کار و هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی و نظارت و کنترل بر کار افراد تحت نظارت و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله

  • نظارت عالیه بر کلیه امور مالی،حسابداری،استخراج و کنترل نهایی صورتهای گزارشات مالی،حسابهای مربوط به پیمانکاران و شرکت تامین کننده مواد اولیه در مقاطع مختلف و ادامه بازخورد مناسب به مافوق

  • نظارت و کنترل بر انجام تشریفات استخدامی ،به روز نگه داشتن سیستم حقوق و دستمزد،اصلاح و بهبود سیستمها و روشهای اداری،برنامه ریزی نیروی انسانی،اعمال تغییرات،جابجایی ها، انتصابات و ارتقاء