معاونت عمرانی


مهدی جمال معاون عمرانی

شرح وظایف معاونت عمرانی:

این معاونت نسبت به اجرای عملیات نظارت بر پروژه ها، کنترل پیمانکاران وفق شرایط پیمان، اجرای طرح های عمرانی ابلاغی از سوی دولت، همکاری با دیگر شرکت ها و اشخاص بخش خصوصی و عمومی و دولتی، اقدام و در این خصوص از توان مهندسی مشاوران و کارکنان مجرب خود بهره برداری می نماید.
اهم وظایف این معاونت به شرح ذیل می باشد:

 • رسیدگی به ادعاهای حقوقی و قراردادهای مشاوران و پیمانکاران
 • برگزاری و راهبری مناقصات جهت عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح 
 • تشکیل جلسات کمیته فنی و کنترل و تطبیق فعالیتهای اجرایی پیمان و قوانین مرتبط
 • نظارت و کنترل دقیق در کار افراد تحت سرپرستی و نظارت عالیه در قسمت تحت نظارت
 • نظارت و مشارکت در انجام مکاتبات لازم در خصوص عملیات اجرایی پروژه های در دست اجرا
 • تهیه و تنظیم و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان برنامه
 • پیگیری حسن اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران ضمن مدیریت و راهبردی پروژه ها
 • هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با پروژه های اجرایی شامل تأمین انشعابات و هماهنگی با سازمانهای استانی
 • رسیدگی و تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و همچنین بررسی و تایید کارگزاری عوامل استانی
 • بازدید از کلیه پروژه های در دست اقدام و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص مسائل و مشکلات پیش آمده تا مرحله رفع موانع
 • ساماندهی، برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم با کلیه پیمانکاران، مشاوران و واحدهای ذیربط در عملیاتی نمودن پروژه های عمرانی و شهرسازی
 • تحویل موقت و قطعی پروژه های و بررسی و تایید آزادسازی تضامین اخذ شده جهت حسن انجام تعهدات و اجرای کار از سوی پیمانکاران و مشاوران