معاون گردشگری کشور خبر داد: تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍن

معاون گردشگری کشور خبر داد: تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍن

معاون گردشگری کشور از تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ با کمک فنی ITC ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی نوسعه ایرانگردی و جهانگردی،به نقل از ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) گفت: ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (ITC) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩادیم. ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC ﻭ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ‌ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺑﻂ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
او  آغاز ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ این ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ را ﺳﺎﻝ 1389 اعلام کرد و افزود: ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ، ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ  ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ITC ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ شود.
تیموری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته گفت: ﺑه‌دﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ انجام شده است که  ﺍﻧﺠﺎﻡ سه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ Team) (Core ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ از آن جمله‌اند.
معاونت گردشگری کشور تصریح کرد: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺨش‌ﻫﺎﯼ گردشگری فرهنگی و تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری جامعه‌محور و گردشگری سلامت ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‌اند.
تیموری با اشاره به برنامه‌هایی که در آینده انجام خواهد شد، اضافه کرد: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ، ﻧﻈﺮخواهی از ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ، ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ITC ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﻨﺪ همچنین ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ از جمله اقدامات پیش‌رو خواهد بود.
او با بیان این مطلب که ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ITC ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍشت، تاکید کرد: ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چهار ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ شده و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﻋملیاتی همچنین ﺍﻧﺠﺎﻡ یک‌سرﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ‌‍ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.