مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان فارس مطابق با شرایط منضم به اسناد مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان فارس مطابق با شرایط منضم به اسناد مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان فارس مطابق با شرایط منضم به اسناد مناقصه

شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی قصد دارد تهیه، تأمین و حمل مصالح، تجهیزات و ماشین آالت و اجرای کلیه کارهای ساختمانی و نصب تأسیسات و تجهیزات جهت عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان فارس به شرح درج شده در اسناد پیمان و هرگونه کارهای جدید و یا تغییراتی که ممکن است طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان پیش آید را مطابق شرح کار، مشخصات فنی، نقشه ها و سایر اسناد و مدارك پیمان حاضر، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.
اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل دو واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان فارس مطابق با شرایط منضم به اسناد مناقصه به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۵۰۴۰۰۰۰۰۴ درشهرهای کازرون و استهبان
توضیحات:
شرکت کننده می بایست پاکت الف که حاوی اصل ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال است را تحت عنوان ضمانت نامه شرکت در فرایند اجرای کارتا تاریخ مقرر به واحد مناقصه گذار تحویل نماید.
شرکت کننده می بایست اسناد و مدارک فوق را دریافت و پس از امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت در سامانه بارگذاری نمایند،ضمنا اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در موعد مقرر به آدرس مناقصه گذار ارسال و تحویل گردد.
آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – خیابان توانیر – خیابان نظامی گنجوی – خیابان پیوند – کوچه پله هفتم – پلاک10
اطلاعات زمانی:
زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعلان عمومی: 1400/10/06
مهلت دریافت اسناد : 1400/10/13
مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : 1400/10/28
زمان بازگشایی پاکت ها : 1400/10/29
برآورد
نقشه-Type1
زمان بندی
ساختار شکست
مناقصه فارس
پیوست 3
پیوست 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *